Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - SUSLA Nikolas

Č. j.: OAM-2863-12/ZR-2019 

M I N I S T E R S T V O   V N I T R A   Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Karlovarský kraj
Krymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary

Č. j.: OAM-2863-12/ZR-2019

Plzeň 3. prosince 2019
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zák. č. 326/1999 Sb.“), v řízení o zrušení platnosti zaměstnanecké karty podle ust. § 46e odst. 1 ve spojení s ust. § 37 odst. 1 písm. b) zák. č. 326/1999 Sb., pana SUSLA Nikolas, roč.: 1994, státní příslušnost: Ukrajina, hlášeného na adrese: Revoluční 509, 357 34 Nové Sedlo,

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnosti:

Rozhodnutí č. j. OAM-2863-10/ZR-2019 ze dne 20.11.2019,
Usnesení o ustanovení opatrovníka č. j. OAM-2863-11/ZR-2019 ze dne 03.12.2019,
adresované výše jmenovanému.

Písemnosti jsou v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručovány veřejnou vyhláškou, a dále prostřednictvím ustanoveného opatrovníka ve smyslu ust. § 32 odst. 2 písm. d) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, neboť výše uvedené rozhodnutí ve věci č. j. OAM-2863-10/ZR-2019 se opakovaně nepodařilo doručit z důvodu, že je adresát je na uvedené adrese neznámý. Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa v České republice, na kterou by bylo možno výše uvedenému cizinci doručovat. Sám účastník řízení správní orgán v mezičase nekontaktoval, a tedy ani zjistit místo pobytu přímo od něj nebylo možné. Dle správního orgánu je tak účastník osobou neznámého pobytu.

Adresát si může uvedené písemnosti vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Krymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary, v úředních hodinách v Po, St od 8.00 do 17.00 hod. a Út, Čt od 8.00 do 12.00 hod., a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Jana Puškelová
referent bezpečnosti státu

Vyvěšeno dne: 03.12.2019

Sejmuto dne: 19.12.2019

vytisknout  e-mailem