Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - SUSHKO Artem

Č. j. OAM-2991-7/ST-2022 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Praha VI.
Poštovní schránka 121, 143 00 Praha 4

Č.j.: OAM-2991-7/ST-2022

Praha 05.08.2022
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle § 165 písm. j), zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobého víza) za účelem strpění pobytu na území z důvodu uvedeného v § 33 odst. 1 písm. a) zák. č. 326/1999 Sb., kterou dne 16.06.2022 podal pan SUSHKO Artem, nar. 07.05.2007, státní příslušnost: Ukrajina, bytem: Geologická 997/13, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy, (dále jen „žadatel“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Informace o důvodech neudělení dlouhodobého víza za účelem strpění pobytu na území:, č.j. OAM-2991-6/ST-2022 ze dne 22.07.2022 adresovaná výše jmenovanému žadateli.

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý. Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Oznamovatel si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Cigánkova 1861/2, 149 00, Praha 4 v jeho úředních hodinách Po a St od 8.00 – 17.00 hod a v Út a Čt od 8.00 – 15.00 hod., Pá – pouze pro objednané klienty, a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Daniel Chladil
Ministerský rada

Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva vnitra ČR na ulici Nad Štolou 936/3, Praha 7 dne: 05.08.2022

Vyvěšeno dne: 05.08.2022

Sejmuto dne: 21.08.2022

vytisknout  e-mailem