Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - SUPRUN Lyubov

Č.j.: OAM-265710/MC-2016 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytů cizinců Praha I - Vlastina
ŽUKOVSKÉHO 888/2, 161 00 PRAHA
Č.j.: OAM-265710/MC-2016                                                                                                                            PRAHA, 11. července 2019
     Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle § 165 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) ve věci úmrtního listu manžela pana(í) SUPRUN Lyubov, nar. 29.02.1952, státní příslušnost Slovensko, bytem PRAHA 3-ŽIŽKOV, VÍTA NEJEDLÉHO 665/20   (dále jen „účastník(ce) řízení“)

oznamuje
podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
možnost převzít následující písemnost:


Výzva k poskytnutí součinnosti, č.j. OAM-265710/MC-2016 ze dne 12.6.2019 adresovaná výše jmenované(mu) účastníku(ci) řízení.
Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost opakovaně vrátila s odůvodněním, že adresát je na shora uvedené adrese neznámý. Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena.

Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa na území České republiky, na kterou by bylo možno výše uvedenému cizinci doručovat. Do země původu účastníku(ci) řízení správní orgán nedoručoval, neboť tento cizinec žádá o vydání pobytového oprávnění s tím, že se bude i nadále dlouhodobě zdržovat na území ČR. Jinou adresu, na kterou by bylo možno účastníku(ci) písemnost doručovat,  se nepodařilo správnímu orgánu zjistit. Dle správního orgánu je tak účastník(ce) osobou neznámého pobytu.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese ŽUKOVSKÉHO 888/2, 161 00 PRAHA, a to v jeho úředních hodinách  Po a St 8.00 – 16.00 hod.,  Út a Čt  8.00 – 14.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.


Lucie Havlíková, DiS.
vrchní referent


Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva vnitra ČR na ulici Nad Štolou 936/3, Praha 7 dne: 11. 7. 2019
Svěšeno dne: 27. 7. 2019

vytisknout  e-mailem