Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - STUNDŽIUS Algirdas

Č. j.:OAM-5130-10/PP-2018 

MINISTERSTVO VNITRA ČR
Odbor azylové a migrační politiky
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem

Č. j.:OAM-5130-10/PP-2018

Ústí nad Labem 31. ledna 2018
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení ve věci žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území podle ust. § 87a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb., pana STUNDŽIUS Algirdas, nar. 31.01.1985, státní příslušnost: Litevská republika, bytem Sadová 283, 435 42 Litvínov - Janov,

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnost:

Usnesení o zastavení řízení, č. j.:OAM-5130-9/PP-2018 ze dne 25.01.2019, adresované panu STUNDŽIUS Algirdas, nar. 31.01.1985, státní příslušnost: Litevská republika, bytem Sadová 283, 435 42 Litvínov – Janov.

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb., doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s. p. doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý. Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb., doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb., nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem, v úředních hodinách Po a St 8.00 - 17.00, Út a Čt 8.00 - 14.00, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Ing. Hana Stará
vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 14.02.2019

Svěšeno dne: 02.03.2019

vytisknout  e-mailem