Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - SLYVCHUK Vasyl

Č.j.: OAM-32235-12/ZM-2018 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Jiráskova 801, 256 01  Benešov
Č.j.: OAM-32235-12/ZM-2018                                                                  Benešov 8.11.2018
   Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. n) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, v řízení o žádosti o souhlas se změnou zaměstnavatele dle § 42g odst. 7 zák. č. 326/1999 Sb., (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.), pana SLYVCHUK Vasyl,
nar. 16.4.1995, státní příslušnost: Ukrajina, na území ČR bytem: Lužnická 427/24, 390 01 Tábor, 
 (dále jen „účastník řízení“)

oznamuje
podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
možnost převzít následující písemnost:

Vyrozumění o provedení důkazu svědeckou výpovědí: č.j.: OAM-32235-11/ZM-2018, ze dne 18.10.2018 adresovaná výše jmenovanému účastníku řízení.

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na shora uvedné adrese neznámý. Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Účastník řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Jiráskova 801, 256 01 Benešov, v úředních hodinách v Po a St 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.


Martina Kroupová
odborný referent

Vyvěšeno dne: 09.11.2018
Sejmuto dne:   25.11.2018
 

vytisknout  e-mailem