Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - SJURSEN Daphne Navarro

Č.j.: OAM-14144-26/TP-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Praha VI.
Poštovní schránka 121  143 00 Praha 4

Č.j.: OAM-14144-26/TP-2017

Praha, 13. 02. 2019
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o vydání povolení trvalého pobytu kterou podala paní SJURSEN Daphne Navarro, nar. 28. 05. 1977, státní příslušnost Spojené státy americké, bytem 5. Května 1042/34, 140 00 Praha 4, doručovací adresa Koněvova 2755/65a, 130 00 Praha 3 - Žižkov (dále jen „účastnice řízení“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Předvolání k výslechu, č.j. OAM-14144-24/TP-2017 ze dne 20. 12. 2018 adresované výše jmenované účastnici řízení.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť účastnice řízení si písemnost doručovanou na adresu uvedenou jako korespondenční ve lhůtě nevyzvedla a Česká pošta a.s. zásilku po úložní době vrátila jako nevyzvednutou.

Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa na území České republiky, na kterou by bylo možno výše uvedené účastnici řízení doručovat. Do země původu účastnice řízení správní orgán nedoručoval, neboť tato cizinka žádá o vydání pobytového oprávnění s tím, že se bude i nadále dlouhodobě zdržovat na území ČR. Jinou adresu, na kterou by bylo možno účastnici řízení písemnost doručovat, se nepodařilo správnímu orgánu zjistit. V místě hlášeného pobytu se dle zjištění správního orgánu účastnice řízení nezdržuje. Dle správního orgánu je tak účastnice řízení osobou neznámého pobytu.

Účastník řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, a to v jeho úředních hodinách Po a St od 8.00 – 17.00 hod a v Út a Čt od 8.00 – 15.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Ivan Hájek
referent bezpečnosti státu

Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva vnitra ČR na ulici Nad Štolou 936/3, Praha 7 dne: 14. 02. 2019

Svěšeno dne: 02. 03. 2019

vytisknout  e-mailem