Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - SJURSEN Daphne Navarro (PARDO DOMINGUEZ Efrain Itzamna)

Č.j.: OAM-14144-27/TP-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Praha VI.
Poštovní schránka 121  143 00 Praha 4

Č.j.: OAM-14144-27/TP-2017

Praha, 13. 02. 2019
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o vydání povolení trvalého pobytu kterou podala paní SJURSEN Daphne Navarro, nar. 28. 05. 1977, státní příslušnost Spojené státy americké, bytem 5. Května 1042/34, 140 00 Praha 4, doručovací adresa Koněvova 2755/65a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, a v rámci kterého byl k podání svědecké výpovědi předvolán pan PARDO DOMINGUEZ Efrain Itzamna, státní příslušnost Česká republika  (dále jen „účastník řízení“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Předvolání k podání svědecké výpovědi, č.j. OAM-14144-25/TP-2017 ze dne 20. 12. 2018 adresované výše jmenovanému účastníkovi řízení.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť písemnost doručovaná účastníkovi řízení byla Českou poštou a. s. vrácena s tím, že adresát je na adrese trvalého pobytu uvedené v Centrálním registru obyvatel neznámý.

Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa na území České republiky, na kterou by bylo možno výše uvedenému účastníkovi řízení doručovat. Jinou adresu, na kterou by bylo možno účastníku řízení písemnost doručovat, se nepodařilo správnímu orgánu zjistit. Dle správního orgánu je tak účastník řízení osobou neznámého pobytu.

Účastník řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, a to v jeho úředních hodinách Po a St od 8.00 – 17.00 hod a v Út a Čt od 8.00 – 15.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Ivan Hájek
referent bezpečnosti státu

Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva vnitra ČR na ulici Nad Štolou 936/3, Praha 7 dne: 14. 02. 2019

Svěšeno dne: 02. 03. 2019

vytisknout  e-mailem