Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - SHADENOV Arken

Č.j.: OAM-44246-13/ZM-2019 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Plzeňský kraj
Slovanská alej 2046/26, 307 51 Plzeň

Č.j.: OAM-44246-13/ZM-2019

Plzeň 08.11.2019
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. n) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění ve věci žádosti o udělení souhlasu se změnou zaměstnavatele držitele zaměstnanecké karty dle ust. § 42g odst. 7 ve znění platném do 30.07.2019 (dále jen „zák. č. 326/1999 Sb.“), pan SHADENOV Arken, ročník 1989, st. příslušnost Republika Kazachstán, adresa pro doručování: Kalikova 298/1, 301 00 Plzeň

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

předvolání k výslechu ze dne 05.11.2019 vedené pod č.j. OAM-44246/ZM-2019 ve věci žádosti o udělení souhlasu se změnou zaměstnavatele držitele zaměstnanecké karty adresované výše jmenovanému cizinci.

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost vrátila s poučením a s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Adresát si může uvedené písemnosti vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Slovanská alej 26, 307 51 Plzeň, v úředních hodinách v Po, St 8.00-12.00 a 12.30-17.00 a Út, Čt 8.00 – 12.00, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Soňa Lukášová
vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 08.11.2019

Sejmuto dne: 24.11.2019

vytisknout  e-mailem