Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - RODRIGUEZ PARADA Wanda Yalimar

Č.j.: OAM-11750-24/PP-2019 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
pracoviště Ústí nad Labem, Berní 2261/1 400 01 Ústí nad Labem

Č.j.: OAM-11750-24/PP-2019

Ústí nad Labem 26.06.2020
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení ve věci žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu na území České republiky podle § 87b zák. č. 326/1999 Sb. paní RODRIGUEZ PARADA WANDA YALIMAR, nar. 08.12.1996, státní příslušnost: Bolívarovská republika Venezuela, bytem Liberecká 2191/4, 415 01  Teplice,

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

možnost převzít následující písemnosti:

Výzva k odstranění vad žádosti vedené pod č. j. OAM-11750-23/PP-2019 ze dne 23.03.2020, adresované paní RODRIGUEZ PARADA WANDA YALIMAR, nar. 08.12.1996, státní příslušnost: Bolívarovská republika Venezuela, bytem Liberecká 2191/4, 415 01 Teplice.

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na shora uvedené adrese neznámý. Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Účastník řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem, v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod., Út a Čt  8.00 – 14.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Ing. Hana Stará
vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 30.06.2020

Sejmuto dne: 16.07.2020

vytisknout  e-mailem