Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - RIABOVA Nika

Č. j.: OAM-77326-24/ZM-2019 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pro pracovní migraci
P. O. BOX 15, 701 00 Ostrava 1

Č. j.: OAM-77326-24/ZM-2019

Ostrava 31. 07. 2019
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. n) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 326/1999 Sb.), v řízení o žádosti o vydání zaměstnanecké karty cizince dle ustanovení § 42g zákona č. 326/1999 Sb., kterou podala paní Nika RIABOVA, nar. 01. 11. 1996, státní příslušnost Ukrajina, bez pobytu na území České republiky, adrese v zemi dlouhodobého pobytu Mičurina 24, 20700 Smila, Čerkaská oblast, Ukrajina (dále jen cizinka),

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

možnost převzít následující písemnosti:

vyrozumění o pokračování v řízení, Č. j.: OAM-77326-18/ZM-2019, a výzvu k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí, Č. j. OAM-77326-19/ZM-2019, z 15. 05. 2020, adresované výše jmenované cizince prostřednictvím Generálního konzulátu České republiky ve Lvově (dále jen generální konzulát).

Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 správního řádu doručována veřejnou vyhláškou, neboť se do dnešního dne nepodařilo (nejen) prostřednictvím generálního konzulátu tyto písemnosti žadatelce doručit. Sama cizinka správní orgán v  mezičase nekontaktovala, nebylo tedy rovněž od ní možné zjistit místo jejího současného pobytu.

Účastnice řízení (adresátka) si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, na adrese Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7, Holešovice, v jeho úředních hodinách, tedy Po a St 8.00 – 17.00 hod., Út a Čt 8.00 – 14.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Ing. Marek Vajda
ministerský rada

Vyvěšeno dne: 31. 07. 2020

Sejmuto dne: 16. 08. 2020

vytisknout  e-mailem