Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - REXHEPI Blerim (KOTRLÁ Kateřina)

Č.j.: OAM-65310-11/MC-2020 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Pardubický kraj
Pernerova 168, 530 02 PARDUBICE

Č.j.: OAM-65310-11/MC-2020

Pardubice 30.červenec 2020
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) ve spojení s § 98a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o návrhu na zrušení údaje o místu hlášeného pobytu podle § 98a odst. 1 písm. d) zák. č. 326/1999 Sb., pana(í) REXHEPIBLERIM, nar. 04.08.1981, státní příslušnost Albánie, bytem PARDUBICE-BÍLÉ PŘEDMĚSTÍ, NA DRÁŽCE 1559, okr. PARDUBICE (dále jen „účastník řízení“), opatrovník: Mgr. Kateřina Kotrlá, pracovnice MOST pro o.p.s., 17. listopadu 216, Pardubice

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Výzva k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí č.j. OAM-65310-10/MC-2020, ze dne 30.07.2020 adresovaná výše jmenované(mu) účastníku(ci) řízení.

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších případů, neboť adresát je osobou neznámého pobytu.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Pernerova 168, 530 02 PARDUBICE, a to i za trvání nouzového stavu v úředních hodinách Po, St 8.00 – 17.00 hod., Út, Čt 8.00 – 11.30 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Klára Posteltová

Vyvěšeno dne: 31.07.2020

Svěšeno dne: 16.08.2020

vytisknout  e-mailem