Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - RESHETNIK Anna

Č.j.: OAM-48821-4/ZM-2018 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Plzeňský kraj
P. O. BOX 333, 30633  PLZEŇ

Č.j.: OAM-48821-4/ZM-2018

Plzeň 11.leden 2019
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle § 165 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o udělení souhlasu se změnou zaměstnavatele dle ust. § 42g odst. 7 zák. č. 326/1999 Sb. paní RESHETNIKANNA, nar. 22.12.1985, státní příslušnost Ukrajina, bytem PRAHA 5-STODŮLKY, MODRÁ 1978/4   (dále jen „účastnice řízení“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Usnesení o zastavení správního řízení, č.j. OAM-48821- 3/ZM-2018 ze dne 11.12.2018 adresovaná výše jmenované účastnici řízení.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost  vrátila s odůvodněním, že adresát je na shora uvedené adrese neznámý. Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena.

Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa na území České republiky, na kterou by bylo možno výše uvedenému cizinci doručovat. Do země původu účastníku(ci) řízení správní orgán nedoručoval, neboť tento cizinec žádá o vydání pobytového oprávnění s tím, že se bude i nadále dlouhodobě zdržovat na území ČR. Jinou adresu, na kterou by bylo možno účastníku(ci) písemnost doručovat, se nepodařilo správnímu orgánu zjistit. Dle správního orgánu je tak účastník(ce) osobou neznámého pobytu.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Slovanská alej 2046, 326 00 PLZEŇ, a to v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 12.00 hod. a 12.30. - 17.00 hod, Út a Čt  8.00 – 12.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Miloš Vonášek v.r.
ministerský rada

Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva vnitra ČR na ulici Nad Štolou 936/3, Praha 7 dne: 11.01.2019

Svěšeno dne: 27.01.2019

vytisknout  e-mailem