Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - RAZVINA Sofya

Č.j.: OAM-1484-7/ZR-2019 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Praha VI.
P.O.BOX. 121, 143 00  Praha 4

Č.j.: OAM-1484-7/ZR-2019

Praha 10.07.2019
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) ve věci zrušení vízového pobytu nad 90 dnů dle ust. § 37 odst. 1 písm. b), jehož držitelem je paní RAZVINA Sofya, nar. 17.09.1998, státní příslušnost Ruská federace, bytem v ČR: Patočkova 1632/55, 169 00 Praha 6 (dále jen jako „cizinec“):

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

I. Oznámení o zahájení správního řízení a Výzva k uplatnění prvá vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí: č.j. OAM-1484-4/ZR-2019 ze dne 24.05.2019,
II. Usnesení ustanovení opatrovníka: č.j. OAM-1484-5/ZR-2019 ze dne 10.07.2019,
III. Výzva k uplatnění prvá vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí: č.j. OAM-1424-6/ZR-2019 ze dne 10.07.2019,
adresované výše jmenovanému cizinci.

Písemnosti jsou v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., doručované písemnosti opakovaně vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý. Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa v ČR, na kterou by bylo možno výše uvedenému cizinci doručovat. Není důvod domnívat se, že by se cizinec měl dlouhodobě zdržovat mimo území České republiky. Sám cizinec správní orgán v mezičase nekontaktoval, a tedy ani zjistit místo pobytu přímo od cizince nebylo možné. Dle správního orgánu je tak cizinec osobou neznámého pobytu.

Cizinec si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Źukovského 888/2, 161 00 Praha 6 - Ruzyně, a to v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod., Út a Čt 8.00 – 15.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Lenka Čermáková
vrchní referent

Vyvěšeno dne: 10.07.2019

Svěšeno dne: 26.07.2019

vytisknout  e-mailem