Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - PIIAZENKO Volodymyr

Č.j.: OAM-2972-10/ZM-2020 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
P.O. Box 20, 190 03 Praha 93

Č.j.: OAM-2972-10/ZM-2020

Praha 14.02.2020
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. n) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) v návaznosti na oznámení držitele zaměstnanecké karty o změně zaměstnavatele ve smyslu ust. § 42g odst. 7 zák. č. 326/1999 Sb., pana PIIAZENKO Volodymyr, nar. 18.11.1973, státní příslušnost: Ukrajina, bytem: Strnadových 1009/9, 190 00 Praha 9 – Vysočany,

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Sdělení o splnění podmínek č.j. OAM-2972-9/ZM-2020 ze dne 22.01.2020, adresované výše jmenovanému.

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na shora uvedené adrese neznámý. Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Oznamovatel si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení na adrese Kolbenova 942/38a, 190 00 Praha 9 - Vysočany, je však třeba se telefonicky objednat na čísle 974 820 680. Dovolujeme si upozornit, že bez předchozího objednání nebude převzetí písemnosti možné.

Bc. Blanka Ztratilová
rada

Vyvěšeno dne: 14.12.2020

Svěšeno dne: 02.03.2020

vytisknout  e-mailem