Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - PETROVIĆ Dragiša

Č.j.: OAM-29799-12/ZM-2019 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Střední Čechy
Štefánikova 1304, 293 01 Mladá Boleslav
Č.j.: OAM-29799-12/ZM-2019
                                                                                                           Mladá Boleslav 13. září 2019
                                                                                                           Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení
§ 165 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty pana PETROVIĆ Dragiša, nar. 11.01.962,  st. příslušnost: Srbsko (dále jen „účastní řízení“).

 
oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:
 
 
Výzva k osobní účasti na úkonu v řízení o žádosti o prodloužení doby platnosti povolení  dlouhodobému pobytu č.j. OAM-29799-11/ZM-2019 ze dne 26.08.2019 adresováno výše jmenovanému účastníku řízení

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát nemá domovní schránku.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.
 
Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Štefánikova 1304, 293 01 Mladá Boleslav, v úředních hodinách v  Po a St 8.00 – 17.00,  Út a Čt 8.00 – 14.00, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.
                                                                         
 
                                   
                                                                        
Jitka Rampasová
odborný referent
 
Vyvěšeno dne:  13.09.2019
Sejmuto dne:     29.09.2019

vytisknout  e-mailem