Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - PARK Jooeun

Č.j.: OAM-21704-7/DP-2021 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
P. O. Box 121, 143 00 Praha 4

Č.j.: OAM-21704-7/DP-2021

Praha 13. října 2021
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu pan PARK JOOEUN, nar. 10.12.1997, státní příslušnost Korejská republika, na území ČR doručovací adresa: Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8, (dále jen účastník řízení

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Výzva č.j.: OAM-21704-6/DP-2021, ze dne 29.07.2021, adresované výše jmenovanému účastníku řízení.

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na shora uvedené adrese neznámý.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb., nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6, v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 16,30 hod., Út a Čt  8.00 – 14,30 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Ing. Ilona Marťáková
ministerský rada oddělení
pobytového správního řízení Praha II.

Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva vnitra ČR na ulici Nad Štolou 936/3, Praha 7 dne: 13.10.2021

Svěšeno dne: 30.10.2021

vytisknout  e-mailem