Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - NGUYEN Qui Duong

Č.j.: OAM-3413-7/ZR-2019 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Moravskoslezský kraj
P.O.Box 210, 710 00  Ostrava 1

Č.j.: OAM-3413-7/ZR-2019

Ostrava 3. prosince 2019
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnosti

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 326/1999 Sb.“) ve věci zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu, jehož držitelem je pan NGUYEN Qui Duong, nar. 10. 4. 2003, státní příslušnost Vietnamská socialistická republika, bytem: neznámo, (dále jen „cizinec“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnosti:

Oznámení o zahájení správního řízení č.j. OAM-3413-5/ZR-2019, ze dne 29. 11. 2019,
Usnesení o ustanovení opatrovníka č.j. OAM-3413-6/ZR-2019, ze dne 29. 11. 2019.

Písemnosti jsou v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručovány veřejnou vyhláškou.

Cizinec si může uvedené písemnosti vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Výstavní 55, 703 00  Ostrava - Vítkovice, a to v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod., Út a Čt 8.00 – 12.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Ing. Miroslava Dzubová
ministerský rada

Vyvěšeno dne: 3. 12. 2019

Svěšeno dne: 19. 12. 2019

vytisknout  e-mailem