Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - NATASHKIN Yahor

Č.j.: OAM-33228-12/DP-2019 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Praha II
Cigánkova 1861/2, 148 00  Praha 4 - Chodov

Č.j.: OAM-33228-12/DP-2019

Praha, 21.05.2020
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra České republiky, odbor azylové a migrační politiky, jako správní orgán příslušný podle ustanovení § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zákon č. 326/1999 Sb.) ve správním řízení o žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu podle § 42d ve spojení s § 44a zák.č. 326/1999 Sb. za účelem studia, kterou podal dne 25.09.2019 pan NATASHKIN Yahor, nar. 07.05.1998, státní příslušnost: Běloruská republika, bytem: Chemická 953, 148 00 Praha 4  (dále jen „účastník řízení“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnosti:

Výzva k odstranění vad žádosti, č.j. OAM-33228-11/DP-2019, ze dne 25.02.2020 adresované výše jmenovanému účastníku řízení.

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát na shora uvedené adrese nemá vedenou poštovní schránku.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Účastník řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Cigánkova 1861/2, 148 00, Praha 4 - Chodov v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod., Út a Čt  8.00 – 14.00 hod., a to v době 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Alžběta Slováčková
ministerský rada

Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva vnitra ČR na ulici Nad Štolou 936/3, Praha 7 dne: 21.05.2020

Svěšeno dne: 06.06.2020

vytisknout  e-mailem