Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - NARANJO JACKIE

Č.j.: OAM-21913-12/PP-2018 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Olomoucký kraj
U Výstaviště 3183/18, 750 02 PŘEROV
Č.j.: OAM-21913-12/PP-2018                                                                                                                          Přerov 15.březen 2019
     Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle § 165 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu paní NARANJO JACKIE, nar. 08.09.1999, státní příslušnost Spojené státy, bytem OLOMOUC-HODOLANY, TŘ. KOSMONAUTŮ 1067/26 , okr. OLOMOUC  (dále jen „účastnice řízení“)

oznamuje
podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
možnost převzít následující písemnost:

Předvolání k výslechu, č.j. OAM-21913-9/PP-2018 a Vyrozumění o provedení důkazu svědeckou výpovědí, č.j. OAM-21913-11/PP-2018 ze dne 07.03.2019 adresované výše jmenované účastnici řízení.

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na shora uvedné adrese neznámý. Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese U Výstaviště 3183/18, 750 02 PŘEROV, a to v jeho úředních hodinách  Po a St 8.00 – 17.00 hod.,  Út a Čt  8.00 – 12.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.
                               

Martina Kolajová, DiS.
vrchní referent

Vyvěšeno dne: 15.03.2019
Svěšeno dne: 31.03.2019

vytisknout  e-mailem