Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - MYKULIANETS Viktor

Č.j.: OAM-25446-6/ZM-2020 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
P.O.Box 20, 190 03 Praha 93
____________________________________________________________________________________

Č.j.: OAM-25446-6/ZM-2020

Praha 30.06.2020
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle § 165 písm. n) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o oznámení o změně zaměstnavatele, pracovního zařazení o zaměstnávání na další pracovní pozici u současného nebo dalšího zaměstnavatele, kterou podal pan MYKULIANETS Viktor, nar. 16.08.1999, státní příslušnost Ukrajina, bytem  POD HARFOU  938/40 19000 PRAHA 9, (dále jen „účastník řízení“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Sdělení o splnění podmínek zákonem č. 326/1999 Sb. pro změnu zaměstnavatele, č.j. OAM-25446-6/ZM-2020 ze dne 13.06.2020 adresovaná výše jmenovanému účastníkovi řízení.

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Účastník řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Kolbenova 942/38a - Budova KCD4, 190 00 Praha 9 – Vysočany, v jeho úředních hodinách, a to POUZE JAKO OBJEDNANÝ KLIENT Po a St 8.00 - 17.00., Út a Čt  8.00 - 15.00., Pá 8.00 - 12.00 a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Toma Nešev
ministerský rada
Oddělení pobytového správního řízení Kolbenova  IV.

Vyvěšeno dne: 30.06.2020

Svěšeno dne: 16.07.2020

vytisknout  e-mailem