Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - MOZHAIEV Oleh

Č. j.: OAM-49585-18/ZM-2019 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pro pracovní migraci
P. O. BOX 15, 701 00 Ostrava 1

Č. j.: OAM-49585-18/ZM-2019

Ostrava 03. 12. 2019
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. n) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 326/1999 Sb.), v řízení o žádosti o vydání zaměstnanecké karty cizince dle ustanovení § 42g zákona č. 326/1999 Sb., kterou podal pan Oleh MOZHAIEV, nar. 30. 12. 1986, státní příslušnost Ukrajina, bez pobytu na území České republiky, adrese v zemi dlouhodobého pobytu 63732 Kivšarivka 24/26, Charkovská oblast, Ukrajina (dále jen cizinec),

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

možnost převzít následující písemnost:

výzvu k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí, Č. j. OAM-49585-14/ZM-2019, z 02. 10. 2019, adresovanou výše jmenovanému cizinci prostřednictvím Generálního konzulátu České republiky ve Lvově (dále jen generální konzulát).

Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 správního řádu doručována veřejnou vyhláškou, neboť se do dnešního dne nepodařilo prostřednictvím generálního konzulátu tuto písemnost žadateli doručit. Sám cizinec správní orgán v  mezičase nekontaktoval, nebylo tedy rovněž od něj možné zjistit místo jeho současného pobytu.

Účastník řízení (adresát) si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, na adrese Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7, Holešovice, v jeho úředních hodinách, tedy Po a St 8.00 – 17.00 hod., Út a Čt 8.00 – 14.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Ing. Marek Vajda
ministerský rada

Vyvěšeno dne: 03. 12. 2019

Sejmuto dne: 19. 12. 2019

vytisknout  e-mailem