Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - MOSTAFA AHMED ABDELMONEM Mahitab Mohamed Said

Č.j.: OAM-9363-13/PP-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
P.O. Box 42, 100 05 Praha 105
Č.j.: OAM-9363-13/PP-2017                                                                                Praha dne 15.03.2019
                                                                                                                         Počet listů: 1
    
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zák. č. 326/1999 Sb.“) v řízení o žádosti o povolení k přechodnému pobytu dle ust. § 87b zák. č. 326/1999 Sb., paní: MOSTAFA AHMED ABDELMONEM Mahitab Mohamed Said, nar. 19.01.1995, st. příslušnost: Egyptská arabská republika, bytem: Kyjevská 2906, 272 04 Kladno

oznamuje
podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
možnost převzít následující písemnost:

Usnesení: č.j.: OAM-9363-13/PP-2017 ze dne 19.02.2019 adresované výše jmenovanému účastníku řízení.

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý. Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb., nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Cizinec si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Severní 2952, 272 04 Kladno, v jeho úředních hodinách Po, St: 8.00 - 17.00,  Út: 8.00 - 14.00, a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.


                                                                                                      Ing. Kristina Ostrčilová
                                                                                                              ministerský radaVyvěšeno na úřední desce Ministerstva vnitra ČR na ulici Nad Štolou 936/3, Praha 7 dne: 15.03.2019
Svěšeno dne: 31.03.2019

vytisknout  e-mailem