Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - MOREV Denis

Č.j.: OAM-5197-31/ZM-2019 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
pracoviště Ostrava, P.O.BOX 88, 701 00 Ostrava 1

Č.j.: OAM-5197-31/ZM-2019

Ostrava 15.01.2020
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. n) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.), v řízení o žádosti o vydání zaměstnanecké karty cizince dle ust. § 42g zák. č.326/1999 Sb., pana MOREV Denis, nar. 23.12.1978, st. přísl.: Moldavská republika, přihlášen k pobytu na adrese: Krátká 234, 251 01 Herink, okres Praha - východ

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání zaměstnanecké karty ze dne 31.10.2019 č.j. OAM-5197-26/ZM-2019, adresované výše jmenovanému účastníku řízení prostřednictvím Zastupitelského úřadu ČR v  Kišiněvě.

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť dle informace ZÚ v Kišiněvě ze dne 15.01.2020 si žadatel do dnešního dne nepřevzal a zásilka se vrátila jako nedoručená.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Účastník řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Výstavní 55/117, 703 00 Ostrava - Vítkovice, v jeho  úředních hodinách (v pondělí a ve středu od 8:00 do 16:00 hod., v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 13:00 hod.), a to ve lhůtě 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Ing. Taťána Černochová
ministerský rada

Vyvěšeno dne: 15.01.2020

Svěšeno dne: 31.1.2020

vytisknout  e-mailem