Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - MOLCHANOVA Olena

Č.j.: OAM-181-3/ST-2020 

M I N I S T E R S T V O   V N I T R A   Č R
Odbor azylové a migrační politiky
P. O. Box 121 143 00 Praha 4

Č.j.: OAM-181-3/ST-2020

V Praze dne 20.11.2020
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení žádosti o dlouhodobé vízum za účelem strpění, kterou podala paní MOLCHANOVA Olena, nar. 20.08.1968, st. příslušnost Ukrajina, bytem: Holandská 115/18, 101 00 Praha 10 (dále jen „účastnice řízení“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Informace o důvodech neudělení dlouhodobého víza, č.j. OAM-181-2/ST-2020 ze dne 14.05.2020 adresovaná účastnici řízení MOLCHANOVA Olena, nar. 20.08.1968, st. příslušnost Ukrajina, bytem: Holandská 115/18, 101 00 Praha 10.

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na shora uvedné adrese neznámý. Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Nad Štolou 936/3, Praha 7 – Holešovice, v úředních hodinách v Po až Čt od 8.00 – 16.00 hod a v Pá od 8.00 – 14.00 hod, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Vojtěch Skoupil
ministerský rada

Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva vnitra ČR na ulici Nad Štolou 936/3, Praha 7 dne: 20.11.2020

Svěšeno dne: 06.12.2020

Nabytí právní moci: 07.12.2020

vytisknout  e-mailem