Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - MOCHULSKYY Pavlo

Č.j.: OAM-2-7/ZR-2019 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Plzeňský kraj
Slovanská alej 2046/26, 307 51 Plzeň

Č.j.: OAM-2-7/ZR-2019

Plzeň 12.04.2019
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo  vnitra, odbor  azylové  a migrační politiky,  jako   příslušný správní  orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen „zák. č. 326/1999 Sb.“) ve věci řízení o zrušení povolení k trvalému pobytu dle ust. § 77 odst. 2 písm. a)  zák. č. 326/1999 Sb., pana MOCHULSKYY Pavlo, ročník 1957, státní příslušnost: Ukrajina, poslední známá adresa v ČR: Náměstí T.G.Masaryka 147, 334 41 Dobřany

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Vvyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ze dne 16.01.2019 vedená pod č.j. OAM-2-6/ZR-2019 ve věci řízení o zrušení povolení k trvalému pobytu adresovaná výše jmenovanému.

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na shora uvedené adrese neznámý. Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Účastník řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Slovanská alej 2046/26, 307 51 Plzeň, v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod. (polední přestávka 12.00 – 12.30 hod.), Út a Čt  8.00 – 14.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Květa Ulčová
vrchní referent

Vyvěšeno dne: 12.04.2019

Sejmuto dne: 28.04.2019

vytisknout  e-mailem