Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - LEBED Aleksandra

Č.j.: OAM-13454-17/ZM-2019 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
pracoviště Ostrava, P.O.BOX 88, 701 00 Ostrava 1

Č.j.: OAM-13454-17/ZM-2019

Ostrava 20.11.2020
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. n) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění  účinném do 30.07.2019 (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.), v řízení o žádosti o vydání zaměstnanecké karty cizinky dle ust. § 42g zák. č.326/1999 Sb., paní LEBED Aleksandra, nar. 20.03.1987, státní příslušnost Ruská federace, přihlášena k pobytu na adrese: Čenkovská 389, 250 72 Předboj, okr. Praha-východ

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Usnesení o zastavení řízení ze dne 28.07.2020 č.j. OAM-13454-12/ZM-2019, adresované výše jmenované účastnici řízení prostřednictvím Zastupitelského úřadu ČR v Moskvě.

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť dle informace ZÚ v Moskvě ze dne 18.11.2020 se vrátila doručovaná písemnost zpět na ZÚ.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Účastnice řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Výstavní 55/117, 703 00 Ostrava - Vítkovice, v jeho úředních hodinách (v pondělí a ve středu od 8:00 do 16:00 hod., v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 12:00 hod.), a to ve lhůtě 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Ing. Taťána Černochová
ministerský rada

Vyvěšeno dne: 20.11.2020

Svěšeno dne: 06.12.2020

vytisknout  e-mailem