Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - KHAIRULLIN Igor

Č.j.: OAM-12033-16/DP-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Praha
P.O.BOX 42  100 05  Praha 105

Č.j.: OAM-12033-16/DP-2017

V Praze dne 19.02.2019
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve  znění účinném do 14.08.2017 (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, kterou podal pan Khairullin Igor, nar. 26.03.1997, státní příslušnost Ruská federece, bytem Na Dědince 818/11, 180 00  Praha 8 - Libeň (dále jen „účastník řízení“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Rozhodnutí o zamítnutí č.j. OAM-12033-15/DP-2017 ze dne 25.01.2019 adresovaná výše jmenovanému účastníku řízení.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost opakovaně vrátila s odůvodněním, že adresát na uvedené adrese neznámý. Adresa pro doručování nebyla správnímu orgánu sdělena.

Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa na území České republiky, na kterou by bylo možno výše uvedené účastnici doručovat. Do země původu účastnici řízení správní orgán nedoručoval, neboť tato cizinka žádá o vydání pobytového oprávnění s tím, že se bude i nadále dlouhodobě zdržovat na území ČR. Jinou adresu, na kterou by bylo možno účastnici písemnost doručovat, se nepodařilo správnímu orgánu zjistit. Dle správního orgánu je tak účastnice řízení osobou neznámého pobytu.

Účastník řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Žukovského 888/2, Praha 6, v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 16.30 hod., Út a Čt  8.00 – 14.30 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

………………
Irena Havlová

odborný referent

Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva vnitra ČR na ulici Nad Štolou 936/3, Praha 7 dne: 19.02.2019

Svěšeno dne: 07.03.2019

vytisknout  e-mailem