Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - KARNAUKH Oleksandr

Č.j.: OAM-77421-19/ZM-2020 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pro pracovní migraci II.
Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno

Č.j.: OAM-77421-19/ZM-2020

Brno, 15. 07. 2021
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle § 165 písm. n) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zák. č. 326/1999 Sb.“), v řízení o vydání zaměstnanecké karty dle § 42g zák. č.326/1999 Sb., pana KARNAUKH Oleksandr, nar. 20. 04. 1985, st. přísl. Ukrajina, adresa v České republice: Za Pasáží 1430, 530 02 Pardubice (dále jen „účastník řízení“),

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Usnesení o zastavení správního řízení č. j. OAM-77421-17/ZM-2020 ze dne 24. 06. 2021 adresované účastníku řízení

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost vrátila zpět jako nedoručenou. Jiná doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na kterémkoliv pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky v jeho  úředních hodinách, a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Gabriela Uhříková
vedoucí Oddělení pro pracovní migraci II.

Vyvěšeno dne: 21. 07. 2021

Sejmuto dne: 06. 08. 2021

vytisknout  e-mailem