Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - ISLAM Nurul

Č. j.: OAM-7901-21/ZM-2018 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení dlouhodobých pobytů I.
P.O.BOX 88
701 00 Ostrava 1

Č. j.: OAM-7901-21/ZM-2018

Ostrava 21. 05. 2020
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. n) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.), v řízení o žádosti o vydání zaměstnanecké karty cizince dle ustanovení § 42g zák. č. 326/1999 Sb., pan ISLAM Nurul, nar. 16. 01. 1978, st. přísl. Bangladéšská lidová republika, místo hlášeného pobytu: Naya Nagar Hasnubad, 1900, Dhaka,  Bangladéšská lidová republika, místo plánovaného pobytu v ČR: Stannum 931, 357 31 Horní Slavkov (dále jen „účastník řízení“)

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

možnost převzít následující písemnost:

Usnesení o zastavení řízení vedené pod č.j.: OAM-7901-16/ZM-2018 ze dne 10. 02. 2020 adresované výše jmenovanému prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Dillí a tamního poskytovatele poštovních služeb.

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť do dnešního dne se poštovními službou v domovské zemi nepodařilo výše uvedenou písemnost doručit. Jiná doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, na adrese Výstavní 55/117, 703 00 Ostrava - Vítkovice, v úředních hodinách (v pondělí a ve středu od 9:00 do 12:00 hod.), a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Jana PAZDERA SLAVÍKOVÁ
ministerský rada

Vyvěšeno dne: 21. 05. 2020

Sejmuto dne: 06. 06. 2020

vytisknout  e-mailem