Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - IQBAL Javed

Č. j. MV-51779-9/SO-2024 

KOMISE PRO ROZHODOVÁNÍ VE VĚCECH POBYTU CIZINCŮ
náměstí Hrdinů 1634/3, poštovní schránka 155/SO, 140 21 Praha 4

Č. j. MV-51779-9/SO-2024

Praha 10. června 2024
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců (dále jen „Komise“), jako správní orgán příslušný podle § 170a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 326/1999 Sb.“), v řízení o odvolání pana IQBAL Javed, narozeného 24. 11. 1981, státního příslušníka Pákistánské islámské republiky, hlášeného na adrese Kamýcká 1281, 165 00 Praha 6 (dále jen „účastník řízení“), podaném proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, č. j. OAM-45879-15/ZM-2023 ze dne 29. 11. 2023, kterým byla zamítnuta žádost o prodloužení doby platnosti zaměstnanecké karty,

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“),

možnost převzít následující písemnost:

Vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí.

Pokud se účastníku řízení nedaří doručovat, přistoupí správní orgán k doručení veřejnou vyhláškou podle § 169a zákona č. 326/1999 Sb. ve spojení s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.

Účastník řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru správního Ministerstva vnitra, na adrese náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, každý pracovní den v úředních hodinách od 8.00 hod. do 15.00 hod., a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Iva Hřebíková
ředitelka odboru správního

v z. Mgr. Vít Dvořáček
​vedoucí oddělení


Vyvěšeno dne: 10.06.2024
Sejmuto dne: 26.06.2024

vytisknout  e-mailem