Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - HRACHYKHA Maryia

Č.j.: OAM-3460-15/DP-2021 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
P.O.Box 42, 100 05, Praha 105

Č.j.: OAM-3460-15/DP-2021

Praha 21.07.2021
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia, kterou podala paní HRACHYKHA Maryia, nar. 14.06.2002, státní příslušnost Běloruská republika, bytem Chemická 955, 148 00, Praha 4 (dále jen „účastník řízení“).

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Výzva k odstranění vad žádosti č.j. OAM-3460-14/DP-2021 ze dne 29.06.2021 adresovaná výše jmenovanému účastníku řízení.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na shora uvedené adrese neznámý a na uvedené adrese nemá domovní schránku. Adresa pro doručování nebyla správnímu orgánu sdělena.

Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa na území České republiky, na kterou by bylo možno výše uvedenému účastníku řízení doručovat. Do země původu účastníku řízení správní orgán nedoručoval, neboť tento cizinec žádá o vydání pobytového oprávnění s tím, že se bude i nadále dlouhodobě zdržovat na území ČR. Jinou adresu, na kterou by bylo možno účastníku řízení písemnost doručovat, se nepodařilo správnímu orgánu zjistit. Dle správního orgánu je tak účastník řízení osobou neznámého pobytu.

Účastník řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Cigánkova 1861/2, Praha 4 - Chodov v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod., Út a Čt  8.00 – 14.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Tereza Havlová
ministerský rada

Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva vnitra ČR na ulici Nad Štolou 936/3, Praha 7 dne: 21.07.2021

Svěšeno dne: 06.08.2021

vytisknout  e-mailem