Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - GROZDANOVA Anastasiya Blagoeva

Č.j.: OAM-20989-9/PP-2019 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Praha V
KOLBENOVA 942, 190 00 PRAHA

Č.j.: OAM-20989-9/PP-2019

PRAHA 15.leden 2020
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle § 165 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu paní GROZDANOVAANASTASIYA BLAGOEVA, nar. 12.06.1982, státní příslušnost Bulharsko, bytem PRAHA 9-HLOUBĚTÍN, KBELSKÁ 647/7 (dále jen „účastník řízení“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Výzva k odstranění vad žádosti, č.j. OAM-20989-8/PP-2019 ze dne 13.12.2019 adresovaná výše jmenované účastnici řízení.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost opakovaně vrátila s odůvodněním, že adresát je na shora uvedené adrese neznámý. Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena.

Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa na území České republiky, na kterou by bylo možno výše uvedenému cizinci doručovat. Do země původu účastnici řízení správní orgán nedoručoval, neboť tento cizinec žádá o vydání pobytového oprávnění s tím, že se bude i nadále dlouhodobě zdržovat na území ČR. Jinou adresu, na kterou by bylo možno účastnici písemnost doručovat, se nepodařilo správnímu orgánu zjistit. Dle správního orgánu je tak účastnice osobou neznámého pobytu.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese KOLBENOVA 942, 190 00 PRAHA a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení. Na pracoviště je nutné se objednat na telefonním čísle 974 820 680 nebo na webových stránkách https://frs.gov.cz. Dovolujeme si Vás upozornit, že bez předchozího objednání nebude vyzvednutí písemnosti umožněno.

Mgr. Kateřina Moravcová
ministerský rada

Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva vnitra ČR na ulici Nad Štolou 936/3, Praha 7 dne: 15.01.2020

Svěšeno dne: 31.01.2020

vytisknout  e-mailem