Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - DREWEZKI Vitali

Č.j.: OAM-19336-7/PP-2019 

MINISTERSTVO VNITRA ČR
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců, Krymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary

Č.j.: OAM-19336-7/PP-2019

Karlovy Vary 03.12.2019
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) ve spojení s § 87a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu občana Evropské unie na území České republiky kterou podal(a), pan(í) DREWEZKI Vitali, nar. 24.06.1978, st. př. Spolkové republiky Německo, bytem: Sokolovská 180/64, 360 05 Karlovy Vary.

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Výzva k převzetí potvrzení o přechodném pobytu, č.j. OAM-19336-5/PP-2019 ze dne 09.11.2019 adresovaná výše jmenované(mu) účastníku(ci) řízení.

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na shora uvedené adrese neznámý. Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Účastník(ce) řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese, Krymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary, v jeho úředních hodinách pondělí a středa od 08:00 do 17:00 hod., úterý a čtvrtek od 08:00 do 12:00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Jana Puškelová
referent bezpečnosti státu

Vyvěšeno dne: 03.12.2019

Sejmuto dne: 19.12.2019

vytisknout  e-mailem