Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - DERYCH Mykhaylo (KURYLKO Vasyl)

Č.j.: OAM-73509-6/ZM-2020 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
P.O.Box 20, 190 03 Praha 93
____________________________________________________________________________________

Č.j.: OAM-73509-6/ZM-2020

Praha 14.01.2021
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle § 165 písm. n) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o oznámení o změně zaměstnavatele, pracovního zařazení o zaměstnávání na další pracovní pozici u současného nebo dalšího zaměstnavatele, které podal pan DERYCH Mykhaylo, nar. 17.11.1977, státní příslušnost Ukrajina prostřednictvím zmocněného zástupce pan KURYLKO Vasyl, nar. 27.03.1977, státní příslušnost Ukrajina, adresa místa hlášeného pobytu JAROMÍROVA  186/62 12800 PRAHA 2, (dále jen „zmocněný zástupce účastníka řízení“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Sdělení o splnění podmínek zákonem č. 326/1999 Sb. pro změnu zaměstnavatele, č.j. OAM-73509-5/ZM-2020 ze dne 01.01.2021 adresovaná výše jmenovanému zmocněnému zástupci účastníkovi řízení.

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát nemá označenou domovní schránku. Jiná doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Zmocněný zástupce účastníka řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Kolbenova 942/38a - Budova KCD4, 190 00 Praha 9 – Vysočany, v jeho úředních hodinách, a to POUZE JAKO OBJEDNANÝ KLIENT -  Po a St 8.00 - 17.00., Út a Čt  8.00 - 15.00., Pá 8.00 - 12.00 a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Toma Nešev
ministerský rada
Oddělení pobytového správního řízení Kolbenova IV

Vyvěšeno dne: 14.01.2021

Svěšeno dne: 30.01.2021

vytisknout  e-mailem