Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - CURBET Grigore

Č.j.: OAM-17732-17/PP-2020 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pro pracovní migraci III
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem

Č.j.: OAM-17732-17/PP-2020

Ústí nad Labem 29.06.2020
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle § 165 písm. n) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o vydání zaměstnanecké karty, kterou podal pan CURBET Grigore, nar. 30.08.1970, státní příslušnost Moldavská republika, bytem str. Alexei mateevici nr. 107, Cahul, Moldavská republika (dále jen „účastník řízení“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Výzva k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí, č.j. OAM-17732-14/ZM-2020 ze dne 11.05.2020 adresovaná výše jmenovanému účastníkovi řízení.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť se Zastupitelskému úřadu v Kišiněvě nepodařilo výše uvedenou písemnost žadateli doručit.

Účastník řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem, a to v jeho úředních hodinách v pondělí a ve středu8.00 – 17.00 hod., v úterý a ve čtvrtek 8.00 – 14.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Ing. Hana Stará
vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 30.06.2020

Sejmuto dne: 16.07.2020

vytisknout  e-mailem