Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - BODO Sergii

Č.j.: OAM-6834-28/PP-2015 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
P.O. Box 42, 100 05 Praha 105

Č.j.: OAM-6834-28/PP-2015                                                                Praha 9. 11. 2018 
   Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zák. č. 326/1999 Sb.“) v řízení o žádosti o  povolení k přechodnému pobytu dle ust. § 87b zák. č. 326/1999 Sb., pana: BODO Sergii, nar. 28. 2. 1984, státní příslušnost: Ukrajina, na území ČR bytem: Koněvova 1173/104, 130 00 Praha 3

oznamuje
podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
možnost převzít následující písemnost:

- Vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí: č.j. OAM-6834-27/PP-2015 ze dne 1. 11. 2018  adresované paní Janě Šimkové, nar. 9.6.1980, st. příslušnost Česká republika.  

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na adrese neznámý, a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.

Cizinec si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Žukovského 888/2, Praha 6, a to v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod.,  Út a Čt 8.00 – 15.00 hod.,  a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.


Mgr. Ivana Šmajsová
ministerský rada


Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva vnitra ČR na ulici Nad Štolou 936/3, Praha 7 dne: 9. 11. 2018
Svěšeno dne: 25.11.2018

vytisknout  e-mailem