Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - BHAKTARAHALLI SHIVABASAVAIAH Kumaraswamy

Č.j.: OAM-14008-19/ZM-2020, MV-2832-332/OAM-2020 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pro pracovní migraci III
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem
Č.j.: OAM-14008-19/ZM-2020
MV-2832-332/OAM-2020
Ústí nad Labem 08.01.2021
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle § 165 písm. n) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o vydání zaměstnanecké karty, kterou podal pan BHAKTARAHALLI SHIVABASAVAIAH Kumaraswamy, nar. 24.04.1995, státní příslušnost Indická republika, bytem Bhaktarahalli Channarayapatna Taluk, Navile Post, Hassan Karnataka, 573131, INDIA (dále jen „účastník řízení“)

oznamuje
podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
možnost převzít následující písemnost:

Výzva k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí, č.j. OAM-14008-15/ZM-2020 ze dne 13.08.2020 adresované výše jmenovanému účastníku řízení na výše uvedenou adresu.
Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť se žadateli písemnost nepodařila doručit.

Dle § 169b odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. cizinci, který podal žádost o oprávnění k pobytu na zastupitelském úřadu, se doručuje na a) adresu místa pobytu v cizině, nebo b) jinou adresu sdělenou písemně správnímu orgánu pro účely doručování v řízení.

Dle § 169b odst. 4 zák. č. 326/1999 Sb. pokud se do 4 měsíců ode dne odeslání písemnosti zastupitelským úřadem nevrátí zastupitelskému úřadu doručovaná písemnost nebo doklad stvrzující, že byla písemnost doručena, a nejde-li o řízení, v němž má být uložena povinnost nebo odňato právo, správní orgán, který písemnost vyhotovil, písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění se písemnost považuje za doručenou. Tato věta se použije obdobně, nedoručuje-li správní orgán dokument prostřednictvím zastupitelského úřadu, ale prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Účastník řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem, a to v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod., Út a Čt 8.00 – 14.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Ing. Hana Stará
vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 13.01.2021
Svěšeno dne: 29.01.2021

vytisknout  e-mailem