Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - BHAGANNA

Č.j.: OAM-13999-18/ZM-2020, MV-2832-332/OAM-2020 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pro pracovní migraci III
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem
Č.j.: OAM-13999-18/ZM-2020
MV-2832-332/OAM-2020
Ústí nad Labem 08.01.2021
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle § 165 písm. n) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o vydání zaměstnanecké karty, kterou podal pan BHAGANNA, nar. 01.06.1995, státní příslušnost Indická republika, bytem Ankalga, Afzalpur, Kalaburagi, Karnataka, 585301 India (dále jen „účastník řízení“)

oznamuje
podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
možnost převzít následující písemnost:

Výzva k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí, č.j. OAM-13999-15/ZM-2020 ze dne 13.08.2020 adresované výše jmenovanému účastníku řízení na výše uvedenou adresu.
Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť se žadateli písemnost nepodařila doručit.

Dle § 169b odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. cizinci, který podal žádost o oprávnění k pobytu na zastupitelském úřadu, se doručuje na a) adresu místa pobytu v cizině, nebo b) jinou adresu sdělenou písemně správnímu orgánu pro účely doručování v řízení.

Dle § 169b odst. 4 zák. č. 326/1999 Sb. pokud se do 4 měsíců ode dne odeslání písemnosti zastupitelským úřadem nevrátí zastupitelskému úřadu doručovaná písemnost nebo doklad stvrzující, že byla písemnost doručena, a nejde-li o řízení, v němž má být uložena povinnost nebo odňato právo, správní orgán, který písemnost vyhotovil, písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění se písemnost považuje za doručenou. Tato věta se použije obdobně, nedoručuje-li správní orgán dokument prostřednictvím zastupitelského úřadu, ale prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Účastník řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem, a to v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod., Út a Čt 8.00 – 14.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Ing. Hana Stará
vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 13.01.2021
Svěšeno dne: 29.01.2021

vytisknout  e-mailem