Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - BEN SALEM Aymen

Č.j.: OAM-5857-32/PP-2016 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem

Č.j.: OAM-5857-32/PP-2016

Ústí nad Labem 30.7.2020
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle § 165 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 14.08.2017 (dále jen „zák. č. 326/1999 Sb.“) v řízení o žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu pana BEN SALEMAYMEN, nar. 17.08.1982, státní příslušnost Tunisko, bytem I:  ÚSTÍ NAD LABEM-KRÁSNÉ BŘEZNO, VOJANOVA 598/42 , okr. ÚSTÍ NAD LABEM ; bytem II: Trmice 42e, 400 04 Ústí nad Labem (dále jen „účastník řízení“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Výzva k odstranění vad žádosti, č.j. OAM-5857-31/PP-2016 ze dne 07.07.2020 adresovaná výše jmenovanému účastníku řízení.

Písemnost je v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý. Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa v ČR, na kterou by bylo možno výše uvedenému cizinci doručovat. Není důvod domnívat se, že by se cizinec měl dlouhodobě zdržovat mimo území České republiky. Sám cizinec správní orgán v mezičase nekontaktoval, a tedy ani zjistit místo pobytu přímo od cizince nebylo možné. Dle správního orgánu je tak cizinec osobou neznámého pobytu.

Cizinec si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem, a to v úředních hodinách Po, St 8.00 – 17.00 hod., Út, Čt 8.00 – 14.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Blanka Kopejsková
ministerský rada

Vyvěšeno dne: 31.07.2020

Svěšeno dne: 16.08.2020

vytisknout  e-mailem