Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - ALVI Abdul Qudus

Č.j.: OAM-29240-33/DP-2012 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
P.O.Box 42, 100 05, Praha 105

Č.j.: OAM-29240-33/DP-2012

Praha 20. února 2019
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle § 165 písm. j), zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, kterou podal pan ALVI Abdul Qudus, nar. 01.05.1971, státní příslušnost: Pákistánská islámská republika, na území ČR bytem: Petržílkova  2514/29 15800 Praha 5   (dále jen „žadatel“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Rozhodnutí, č.j. OAM-29240-32/DP-2012 ze dne 25.01.2019 adresované výše jmenovanému žadateli.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost opakovaně vrátila s odůvodněním, že adresát je na shora uvedené adrese neznámý. Adresa pro doručování nebyla správnímu orgánu sdělena.

Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa na území České republiky, na kterou by bylo možno výše uvedenému žadateli doručovat. Do země původu žadatele správní orgán nedoručoval, neboť tento cizinec žádá o vydání pobytového oprávnění s tím, že se bude i nadále dlouhodobě zdržovat na území ČR. Jinou adresu, na kterou by bylo možno žadateli písemnost doručovat, se nepodařilo správnímu orgánu zjistit. Dle správního orgánu je tak žadatel osobou neznámého pobytu.

Žadatel si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov a to v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod., Út a Čt  8.00 – 15.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Ludmila Juránková, DiS.
ministerský rada

Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva vnitra ČR na ulici Nad Štolou 936/3, Praha 7 dne: 21.02.2019

Svěšeno dne: 09.03.2019

vytisknout  e-mailem