Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úvod do problematiky obecní (městské) policie

Ministerstvo vnitra České republiky a obecní policie

Jak již bylo uvedeno výše, obecní policie jsou zřizovány obcemi v rámci jejich samostatné působnosti. Do této oblasti, s výjimkou zákonem stanovených případů, není ústřední orgán státní správy oprávněn jakýmkoliv způsobem zasahovat.
   
Proto Ministerstvo vnitra České republiky podle zákona o obecní policii pouze:

 • ověřuje odborné předpoklady strážníka,
 • vydává a odnímá osvědčení,
 • v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo vnitra sděluje, že dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, vede neveřejný informační systém „Strážník“
  • účelem je zpracování osobních údajů strážníků obecních policií pro potřeby organizace zkoušek z odborné způsobilosti a k vydání osvědčení o splnění stanovených odborných předpoklad           
  • osobními údaji se pro tyto účely rozumí jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu strážníka
  • údaje se uchovávají po dobu trvání pracovního poměru strážníka 
  • slouží výhradně pro potřeby Ministerstva vnitra a dále 
 • vykonává dozor nad:
  • odbornou způsobilostí strážníka k výkonu povinností a oprávnění podle tohoto nebo jiného zákona,
  • dodržováním stanovených jednotných prvků stejnokroje strážníka nebo označení motorových vozidel a dalších dopravních prostředků obecní policie;
   přitom je oprávněno vyžadovat od obce poskytnutí údajů potřebných pro výkon dozoru, v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou.
  
Z obecného hlediska pak je Ministerstvo vnitra České republiky dále pověřeno:
 • přípravou návrhů obecně závazných právních předpisů v oblastní místních záležitostí veřejného pořádku zabezpečovaných obecní policií, právních předpisů stanovících odborné předpoklady strážníků včetně jejich ověřování, a právních norem v oblasti jednotných prvků stejnokrojů a označení motorových vozidel obecní policie, 
    
 • zpracováváním odborných stanovisek a právních názorů k věcným otázkám souvisejícím s činností obecních policií i v součinnosti s odvětvovými odbory Ministerstva vnitra České republiky, jinými ústředními orgány státní správy a dalšími subjekty,
     
 • stanovením náplně odborných předpokladů strážníků, organizací a ověřováním odborné způsobilosti čekatelů a strážníků,
     
 • prováděním správního řízení v oblasti obecní policie.

 


Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství

vytisknout  e-mailem