Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na služební místo vrchní ministerský rada oddělení koordinace státní služby

Č.j. MV-151870-2/OSK-2019 

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na služební místo vrchní ministerský rada
 oddělení koordinace státní služby
 odboru systemizace, organizace a koordinace státní služby
v sekci pro státní službu Ministerstva vnitra

Č.j. MV-151870-2/OSK-2019

                                                                                               Praha 1. listopad 2019

Personální ředitelka sekce pro státní službu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. e) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení koordinace státní služby odboru systemizace, organizace a koordinace státní služby v sekci pro státní službu Ministerstva vnitra, ID: 30346002

 v oboru služby:

22 Legislativa a právní činnost,

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 15. prosinec 2019.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 14. platové třídy.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

 • tvorba návrhů právních předpisů v oblasti státní služby,
 • tvorba návrhů služebních předpisů a jiných interních aktů řízení náměstka ministra vnitra pro státní službu a personálního ředitele sekce pro státní službu,
 • zpracovávání zásadních komplexních stanovisek k právním předpisům v oblasti státní služby a ke služebním předpisům a jiným interním aktům řízení náměstka ministra vnitra pro státní službu a personálního ředitele sekce pro státní službu,
 • tvorba návrhů metodických pokynů náměstka ministra vnitra pro státní službu,
 • zajišťování další metodické činnosti sekce pro státní službu (např. zpracování výkladových stanovisek a odpovědí na dotazy, lektorské zajištění školení a seminářů),
 • zpracovávání stanovisek k návrhům právních předpisů připravovaných ministerstvem, ostatními ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, k poslaneckým návrhům, senátním návrhům a návrhům zastupitelstev vyšších územních samosprávných celků a k návrhům nelegislativní povahy,
 • zpracovávání materiálů pro jednání vlády a stanovisek k materiálům pro jednání vlády zpracovávaných jinými služebními úřady v oblasti státní služby,
 • podíl na mezinárodní spolupráci v oblasti státní služby, zpracovávání stanovisek k materiálům oddělení mezinárodní spolupráce ve státní službě,
 • vyřizování podání ve věcech státní služby, zejména vyřizování stížností státních zaměstnanců podle § 157 zákona o státní službě a stížností podle § 175 správního řádu, k jejichž vyřízení je příslušný náměstek ministra vnitra pro státní službu,
 • vedení odvolacích řízení, přezkumných řízení nebo obnovy řízení ve věcech státní služby, v nichž je příslušným orgánem náměstek ministra vnitra pro státní službu,
 • příprava podkladů pro poradní sbor náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě,
 • výkon kontroly ve služebních vztazích státních zaměstnanců.

Posuzovány budou žádosti[1]o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 15. listopadu 2019, tj. v této lhůtě

 • zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo vnitra, Jindřišská 34, 110 00 Praha 1,
 • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (posta@mvcr.cz), nebo
 • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: 9iutsan).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada  – Č.j. MV-151870-2/OSK-2019“.

Pohovor před výběrovou komisí bude doplněn písemným testem.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který

1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě, tj.:

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];

  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2]; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

  Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
   
 2. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě];
   
 3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením[3];
   
 4. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[4], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.

  Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[5]
   
 5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. vysokoškolského vzdělání získaného studiem v magisterském studijním programu;

  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[6]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
    
 6. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením[7]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona o státní službě služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických zdravotních službách;

2) má znalost anglického, německého nebo francouzského jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy[8] dle požadavku stanoveného podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona společným služebním předpisem náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 37/2019 ze dne 31.října 2019, kterým se stanoví požadavky na služební a pracovní místa na Ministerstvu vnitra.

Splnění tohoto požadavku se dokládá kopií příslušného vysvědčení/osvědčení přiloženou k žádosti a následně předložením jeho originálu při pohovoru v rámci výběrového řízení.

 

K žádosti dále žadatel přiloží

 • strukturovaný profesní životopis
 • písemnou práci v rozsahu maximálně tří normostran[9] na téma „Náměty pro případnou novelu zákona o státní službě“.

Mgr. Iva Hřebíková
personální ředitelka
sekce pro státní službu

 

[1] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

[2] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[3] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[4] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[5] Podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[6] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[7] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[8] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

[9] Tj. 30 řádků x 60 znaků (celkem 1 800 znaků) podle ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) dne 1. července 2014, účinné od 1. srpna 2014.

vytisknout  e-mailem