Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tvorba a implementace práva EU v České republice a vybraných členských státech EU

JUDr. Markéta Whelanová, Ph.D. 

Shrnutí:
 
Problémy s implementací práva EU do vnitrostátního právního řádu řeší nejen Česká republika, ale i ostatní členské státy EU. Trápí je množství předpisů EU, krátké implementační lhůty pro jejich provedení, a často i ustanovení, která tyto předpisy obsahují.
Proto členské státy přistupují k různým institucionálním změnám, aby se zdár­ně vypořádaly s implementačními úkoly. Některé členské státy, zejména ty „nové“, zavedly pro implementaci práva EU centralizované systémy, tj. obvykle vytvořily jediný orgán pro koordinaci implementace práva EU.
Jiné členské státy, zejména ty „staré“, nechávají odpovědnost a provedení na příslušných ministerstvech. Určité členské státy, např. Velká Británie, kladou důraz na vyhodnocení dopadů budoucího předpisu EU již ve stádiu vyjednávání o něm. Existují také členské státy, které zavedly zvláštní metody pro implementaci platného práva EU do svých právních řádů. Běžně je využívána forma ministerského nebo vládního nařízení s mocí zákona. To však vyvolává otázky týkající se ústavnosti.
Skutečnost, že jde o centralizovaný systém nebo že členský stát používá pro imple­mentaci zvláštní metody, nemá – poněkud překvapivě – vliv na úspěšnost implemen­tace. Zdá se, že důležitější je politická podpora a dobrá organizace. Česká republika by měla klást větší důraz na vyhodnocování dopadů připravovaných předpisů EU a proveditelnost budoucí implementace těchto předpisů již ve fázi jejich projednávání na úrovni EU.
 
Creation and implementation of EU law in the Czech Republic and selected Member States of the EU – summary:
 
Problems concerning the implementation of EU law into the national legal order are being solved in the Czech Republic as well as in other Member States. Member States are suffering from the amount of EU legal acts to be implemented, from the short implementation deadlines and also from the types of provisions EU acts contain.
Therefore Member States create institutional changes to be able to deal with these tasks. Some Member States, especially the ‘new’ ones, have introduced central­ized systems for the implementation of EU law, i.e. they have often created one institu­tion for the coordination of EU law implementation.
Other Member States, especially the ‘old’ ones, leave more responsibility and work to be done at responsible ministries. Certain Member States, e.g. Britain, put stress on the impact evaluation of future EU law in the negotiation phase of these acts. There are also Member States which have introduced special methods for the implementation of EU acts in force into national legal orders. Normally a form of ministerial or governmental regulation which has statutory effect is used. However, these systems raise questions concerning constitu­tional aspects.
The fact that a system of a Member State is centralized or that it uses special methods for implementation of EU law does not, surprisingly, influence the suc­cessfulness of a system. Political support and good organization seem to be more important. In the Czech Republic, more stress should be put on the evaluation of impacts of future EU legal acts and the feasibility of future implementation of these acts already in the negotiation phase at EU level.

vytisknout  e-mailem