Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tisková zpráva ze zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality

Červen 2018 

Ministerstvo vnitra České republiky
odbor prevence kriminality

Tisková zpráva
4. července 2018

Zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality 28. června 2018

Dne 28. června 2018 se v budově Ministerstva vnitra konalo čtvrté letošní zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality. Na programu byla prezentace Metodické příručky pro kurátory pro děti a mládež; aktuální oblasti trestné činnosti; naplňování Strategie a Akčního plánu boje proti sociálnímu vyloučení na léta 2016-2020 za rok 2017 a aktuální problémy v této oblasti; a prezentace projektů prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách a činnosti Policie ČR ve vztahu k menšinám.

Zástupce MV popsal proces tvorby Metodické příručky pro kurátory pro děti a mládež. Uvedl některá sporná témata, která byla hodně diskutována. Na toto navázala zástupkyně PP ČR, která uvedla konkrétní sporné body metodické příručky, se kterými nesouhlasí. Zástupkyně MPSV upozornila, že příručka nemá nikomu diktovat, jak má vychovávat a pečovat o své dítě, je určena pro kurátory pro děti a mládež, slouží pouze pro jejich potřeby, a byla zpracována tak, aby hájila především zájmy dítěte. Dále uvedla, že příručka v současné době prochází revizí, je konzultována s dalšími odborníky a bude upravena tak, aby již nevyvolávala další spory. Republikový výbor pro prevenci kriminality svým usnesením vyzval Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby se státními orgány a organizacemi konzultovalo ty části metodické příručky, které se jich týkají (včetně aktuálních revizí) a informovalo Republikový výbor o realizovaných konzultacích.  

Zástupce PP ČR informoval o aktuálních oblastech trestné činnosti – potírání nenávistných projevů na internetu, prevence a identifikace radikalizace a boj proti šikaně na sociálních sítích, u kterých by bylo do budoucna vhodné více se zaměřit na oblast preventivních aktivit.

Zástupkyně Agentury informovala o novém řediteli Agentury, dále představila naplňování Strategie a Akčního plánu boje proti sociálnímu vyloučení na léta 2016-2020 za rok 2017. Agentura je gestorem materiálu, na plnění se však podílí více resortů, jiných organizací a orgánů. Zmíněny byly některé projekty a jejich financování, oblast zmírňování projevů napětí a nepřátelství, nová kampaň Místo pro všechny, mentoring dohledu alternativních trestů, spolupráce s dalšími aktéry v lokalitách (viz příloha č. 1).

Zástupce MV představil projekty prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách – asistent prevence kriminality, domovník-preventista (viz příloha č. 2). Dále zástupkyně MV představila aktivity MV a PČR v oblasti práce s menšinami, které probíhají v posledních letech (viz příloha č. 3). Přiblížila projekt Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit: Vytváření znalostí a nástrojů pro management a prevenci kriminality (tzv. BRIZOLIT). Představila plnění Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám pro období let 2015-2017, zejména zařazení metody tzv. zážitkové pedagogiky do vzdělávacího systému PČR. Dále představila plnění některých úkolů Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016-2020 ve vztahu k domácímu násilí v kontextu sociálně vyloučených lokalit, menšin, zvlášť zranitelných obětí trestných činů, včetně obětí z řad seniorů. Na závěr představila harmonogram aktivit MV a PČR v oblasti práce s menšinami plánovaných pro 2. pololetí 2018.

Dále byla odsouhlasena úprava pravidel Ceny prevence kriminality na místní úrovni tak, aby se souhlasem Republikového výboru mohly projekty do soutěže vedle stávajících subjektů nominovat rovněž rezorty a instituce zastoupené v Republikovém výboru, kterých se týká téma vyhlášené Republikovým výborem na daný rok. Pro rok 2018 Republikový výbor odsouhlasil, aby možnost nominovat vzhledem k tématu prevence recidivy měli též Ministerstvo spravedlnosti a Probační mediační služba, a to každý až po pěti projektech. 

Členové Republikového výboru byli dále seznámeni, že vláda schválila dne 19. června 2018 svým usnesením č. 400 Vyhodnocení Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 a Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020 za rok 2017 a změnu statutu Republikového výboru. Novým členem Republikového výboru bude zástupce odboru bezpečnostní politiky MV.

V průběhu připomínkového řízení výše uvedeného materiálu se také přihlásily dva nové subjekty s žádostí o členství v Republikovém výboru. Tento jejich návrh bude na příštích jednáních předložen oficiálně.

Na závěr byli členové Republikového výboru seznámeni se základními povinnosti MV v oblasti GDPR v souvislosti s fungováním RVPPK.

Příští zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality je naplánováno na 27. září 2018.

Příloha 1: Akční plán Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016 - 2020 (1.pdf)

Příloha 2: Projekty prevence kriminality v SVL (2.pdf)

Příloha 3: Činnost Policie ČR ve vztahu k menšinám (3.pdf)

Kontakt:
Tina Mrázková, odbor prevence kriminality MVČR, tina.mrazkova@mvcr.cz, tel.: +420 974 832 572

vytisknout  e-mailem