Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tisková zpráva ze zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality

Duben 2018 

Ministerstvo vnitra České republiky
odbor prevence kriminality

Tisková zpráva
18. dubna 2018


Zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality 12. dubna 2018

12. dubna 2018 se v budově Ministerstva vnitra v Praze konalo druhé letošní zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality. Na programu bylo schválení návrhu dotací v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2018, projednání písemné informace resortů o dotačních programech členů RVPPK v oblasti prevence kriminality a sociálně nežádoucích jevů, prezentace výsledků výzkumu obětí trestných činů a projektů „Proč zrovna já II“ a „Nebuďte slepí k domácímu násilí II. a III.“.

Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2018 představila zprávu o průběhu dotačního řízení a návrh na přidělení dotací. Z celkem 244 obdržených žádostí navrhla komise podpořit 220 projektů prevence kriminality (z toho všech 24 krajských projektů). Po prezentaci závěrů komise Republikový výbor hlasováním doporučil ministrovi vnitra návrh schválit. Více v příloze č. 1 a ve výsledcích Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2018.

Dalším bodem na programu byly další dotační programy v oblasti prevence kriminality a sociálně nežádoucích jevů, které zaštiťují resorty zastoupené v RVPPK. Ministerstvo vnitra předložilo informace o dotačních programech pro nestátní neziskové organizace „Prevence sociálně patologických jevů“ (který je v současné době zaměřen na domácí násilí), dále o programu pro provozovatele evropských krizových či asistenčních linek, o programu podpory dobrovolnické služby a programu "Prevence korupčního jednání". Dalším dotačním titulem Ministerstva vnitra je resortní program prevence kriminality na podporu preventivních aktivit a projektů Policie ČR a útvarů a organizací MV. Posledními dvěma dotačními programy Ministerstva vnitra jsou „Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019“, určený pro obce, ve kterých jsou umístěna zařízení Správy uprchlických zařízení, a program „Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s rozšířením strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny - Rychnov nad Kněžnou“. Více v příloze č. 2.

Úřad vlády České republiky představil svůj dotační program „Protidrogová politika“, zaměřený na uživatele nelegálních návykových látek, hazardní/patologické hráče, uživatele alkoholu a tabáku. Dále jsou to projekty informační a výzkumné a projekty zabezpečující realizaci Národní strategie protidrogové politiky (viz příloha č. 3 a 4). Prioritami dotačního programu „Prevence kriminality“ Ministerstva zdravotnictví jsou děti a digitální média a prevence domácího a genderově podmíněného násilí (viz přílohy č. 5 – 7). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy navrhlo v rámci svého dotačního řízení na realizaci projektů v oblasti primární prevence rizikového chování podpořit projekty v programu sociální prevence a prevence kriminality a v programu protidrogové prevence (viz příloha č. 8). Ministerstvo spravedlnosti vyhlásilo na rok 2018 pět dotačních titulů: „Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy“, „Program protidrogové politiky ve věznicích“, „Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti“, „Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé“ a „Program podpory práce s rodinami odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody“ (viz příloha č. 9). Posledním z rezortů, který zajišťuje podporu projektům v oblasti prevence kriminality je Rada vlády pro záležitosti romské menšiny. Ta pro rok 2018 vypsala dotační řízení v programech „Podpora terénní práce", „Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce" a „Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků" (viz příloha č. 10).

Institut pro kriminologii a sociální prevenci představil výzkumný projekt s názvem „Výzkum obětí trestné činnosti zaměřený na zkušenosti obyvatel České republiky s vybranými druhy deliktů ve sledovaném období“. Cílem výzkumu je zjištění míry viktimizace obyvatel v souvislosti se sledovanými trestnými činy a tím získání doplňkového zdroje informací o rozsahu kriminality v České republice včetně kriminality latentní. Dalším cílem je získání podrobnějších informací souvisejících s prožitou viktimizací (např. bližší okolnosti viktimizace, oznámení resp. důvody neoznámení incidentu policii, hodnocení poskytnutých služeb, dopady viktimizace apod.), jakož i dalších názorů a postojů obyvatel na otázky spojené s problematikou kriminality (obavy o osobní bezpečnost, hodnocení úrovně péče o oběti v ČR apod.). Více v příloze č. 11.

Probační a mediační služba (PMS) informovala výbor o dosavadních výsledcích projektu „Proč zrovna já II“ zaměřeného na práci s oběťmi trestných činů. Ten byl rozšířen o 16 nových lokalit (celkem 56), kde je poskytováno poradenství obětem a také o odborné kompetence pracovníků a poskytované služby pro skupinu zvlášť zranitelných obětí. PMS představila aktivity realizované v rámci projektu, statistiky související s projektem a informace o práci s pachateli. Více v příloze č. 12.

Posledním bodem na programu zasedání byla prezentace projektu „Nebuďte slepí k domácímu násilí II. a III.“ Policie České republiky. V rámci prezentace bylo mimo jiné představeno speciální zařízení pro oběti nejzávažnějších případů domácího násilí, které v případě ohrožení umožní přivolat pomoc policie stisknutím jediného tlačítka. Více v příloze č. 13.    

Příští zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality, které proběhne v prostorách věznice Jiřice, je naplánováno na 23. června 2018.

 • Příloha 1: Informace Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2018 (1.pdf)
 • Příloha 2: Informace k dotačním programům Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality a sociálně nežádoucích jevů pro rok 2018 (2.pdf)
 • Příloha 3: Dotace na projekty protidrogové politiky na rok 2018 z kapitoly Úřadu vlády České republiky (3.pdf)
 • Příloha 4: Druhé kolo dotačního řízení v dotačním programu „Protidrogová politika“ na podporu projektů pro rok 2018 (4.pdf)
 • Příloha 5 – 7: Informace o dotačním programu Prevence kriminality pro rok 2018 Ministerstva zdravotnictví (5.pdf) (6.pdf) (7.pdf)
 • Příloha 8: Informace o dotačním řízení MŠMT na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2018 (8.pdf)
 • Příloha 9: Dotačních programy Ministerstva spravedlnosti ČR v oblasti prevence kriminality a sociálně nežádoucích jevů (9.pdf)
 • Příloha 10: Dotačních programy Rady vlády pro záležitosti romské menšiny (10.pdf)
 • Příloha 11: Výzkum obětí trestné činnosti zaměřený na zkušenosti obyvatel České republiky s vybranými druhy deliktů ve sledovaném období (11.pdf)
 • Příloha 12: Projekt „Proč zrovna já? II“ (12.pdf)
 • Příloha 13: Projekt „Nebuďte slepí k domácímu násilí II a III“ (13.pdf)

Kontakt:
Tina Mrázková, odbor prevence kriminality MVČR, tina.mrazkova@mvcr.cz, tel.: +420 974 832 572

vytisknout  e-mailem