Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tisková zpráva - Aliance proti dluhům

Aliance proti dluhům podporuje a vítá legislativní kroky Ministerstva spravedlnosti, které vedou ke snížení odměn a náhrad advokátů a exekutorů.  

Aliance proti dluhům jako odborná platforma sdružující odborníky a experty ze státních institucí a nevládních neziskových organizací velmi vítá aktuální legislativní aktivity Ministerstva spravedlnosti, které vedou ke snížení výše odměn a náhrad advokátů a exekutorů. Od března by měla nabýt účinnosti aktualizovaná znění vyhlášek č. 484/2000 (tzv. paušální tarif pro stanovení výše odměny za zastupování účastníka advokátem v občanském soudním řízení) a č. 330/2001 Sb. (tzv. exekutorský tarif), podle kterých se výše odměn a náhrad advokátů a exekutorů stanovují.

 

Změna tzv. paušálního tarifu má za cíl odstranit v soudních sporech o bagatelní částky do 5000 Kč zjevný nepoměr mezi výší žalované částky a odměnou a náklady advokáta za zastupování klienta v řízení. Zjevný nepoměr mezi výší žalované částky a výší odměny advokáta v nalézacím řízení je nejen společensky obtížně obhajitelný, ale má také přímý vliv na zvyšování úrovně předluženosti obyvatel v České republice. Výše odměny advokáta by měla navíc zohledňovat i časovou a odbornou náročnost případu.

 

Změna exekutorského tarifu zavádí pro povinné v exekučním řízení, které je vedeno pro dlužnou částku nepřevyšující 10 000 Kč, motivační prvek pro dobrovolnou úhradu dluhu. Pokud povinný dlužnou částku dobrovolně uhradí na základě výzvy exekutora, dojde ke snížení odměny i tzv. hotových výdajů exekutora o 50 % oproti zákonem stanoveným minimálním výším těchto nákladů exekuce.

 

V současné ekonomické situaci, kdy dochází ke snižování příjmů zaměstnanců státního i soukromého sektoru, je v odůvodněných případech správné snižovat příjmy, které zaručuje stát v rámci soudního, resp. exekučního řízení, předmětným profesím. Tím spíše, že tyto příjmy navíc představují finanční zatížení občanů, jež jsou často na hraně možnosti pokrytí svých životních nákladů a současně je u některých z nich dána vyšší rizikovost pro porušení zákona a spáchání trestného činu v souvislosti s jejich předlužením.

 

Plánované legislativní změny jsou rovněž obsaženy v desetibodovém programu Aliance, který vznikl za spolupráce zakládajících členů Aliance se zúčastněnými odborníky ze státních úřadů, ministerstev a nevládních organizací a stal se součástí základního prohlášení Aliance dokončeného na konci roku 2011. Zástupci ministerstva spravedlnosti se také intenzivně podíleli na přípravě základního prohlášení a 10 programových bodů.

 

Založení Aliance proti dluhům bylo iniciováno zástupci odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, Probační a mediační služby ČR a Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o. s., kteří tvoří „organizační výbor“ Aliance. K založení Aliance došlo 4. 5. 2011.

 

Tato iniciativa vyplynula ze zkušeností veřejnoprávních, nestátních a profesních subjektů, které se zejména v posledních letech stále častěji zabývají řešením problémů souvisejících s předlužeností osob, jež se ocitají v mnohdy neřešitelné sociální situaci. Důsledky předluženosti jsou hrozivé, pro dosud bezúhonné občany nezřídka znamenají  vysoká sociální rizika, ztrátu rodin, domova, psychickou zátěž a u některých jedinců dokonce vedou k prvnímu spáchání trestného činu. „Dluhové pasti“ ohrožují zejména nižší příjmové skupiny obyvatel, ale nevyhýbají se ani střední vrstvě. 

 

Činnost Aliance je realizována v rámci programu švýcarsko - české spolupráce, v projektu Rozvoj probačních a resocializačních programů – posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti“. Projekt je realizován Probační a mediační službou ČR.
 
K prohlášení Aliance se vedle výše uvedených organizátorů připojili také odborníci z Ministerstva spravedlnosti, Úřadu veřejného ochránce práv, Úřadu vládní zmocněnkyně pro lidská práva, Ministerstva financí, Asociace občanských poraden, Vězeňské služby ČR, Úřadu na ochranu osobních údajů, rovněž zástupci Parlamentu ČR, nevládních organizací jako jsou Finanční gramotnost, o. p. s., IQ Roma servis o. s., Charita Olomouc, občanská poradna v Přerově. Účast další odborníků z veřejného i soukromého sektoru je v jednání. Program Aliance proti dluhům byl zapracován do vládou schválené „Strategie prevence kriminality na léta 2012 – 2015“.
 
Základní prohlášení Aliance spolu s 10 programovými body je přílohou této tiskové zprávy.
 
 
 
Pro další informace se můžete obracet na:
 
Jitka Gjuričová, ředitelka odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, email:gjuricova@mvcr.cz; tel: 974 832 255
 
Pavel Štern, ředitel Probační a mediační služby ČR, email: pstern@pms.justice.cz; tel: 224 424 415
 
Dagmar Doubravová, předsedkyně Sdružení pro probaci a mediaci v justici, email: doubravova@spj.cz; tel: 296 180 297
 

vytisknout  e-mailem