Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Poklady přírody v újezdech

Armáda České republiky přijala a realizovala asanační a rekultivační opatření, jejichž cílem je zachování ekologické stability a minimalizace negativních následků činnosti cvičících vojsk v přírodě. Ve vojenských újezdech tak zůstanou zachovány cenné biotopy, zvláště chráněné druhy živočichů i vegetace.
 
Z hlediska stavu přírody a krajiny patří vojenské újezdy mezi nejzachovalejší v České republice, vyskytují se v nich vzácné rostlinné a živočišné druhy. To vyplývá i ze stanovisek Ministerstva životního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny a množství ekologických organizací a specialistů, kteří provádějí na území újezdů monitorování rostlin a živočichů.
 
V roce 2004 bylo dokončeno mapování území újezdů odborníky v rámci NATURA 2000. Cílem bylo vymezit biogeografické oblasti v České republice a lokality splňující kritéria směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Mezi Ministerstvem obrany a Ministerstvem životního prostředí došlo k dohodě o zahájení společných prací (2005) na přípravě příslušných smluv k ochraně přírody se subjekty, které na území újezdů vykonávají vlastnická práva a povinnosti. Současná ani budoucí činnost vojsk však nesmí být omezena.
 
Dne 22. prosince 2004 byl usnesením vlády České republiky č. 1320 schválen návrh nařízení vlády, kterým se stanoví hranice biogeografických oblastí na území České republiky a vyhlašuje se národní seznam evropsky významných lokalit nacházejících se na území České republiky. V přílohách č. 1 až 883 vládního nařízení byl stanoven konkrétní seznam evropsky významných lokalit, včetně lokalit na území újezdů. Příslušné ochranou přírody pověřené orgány jsou tak povinny (při přípravě budoucích smluv, případně vyhlašovacích předpisů, a stanovování podmínek ochrany evropsky významných lokalit) zajistit dodržování hospodářských, sociálních, kulturních a rekreačních požadavků i regionálních a místních poměrů. Ministři životního prostředí a obrany musí při podpisu smluv, případně vyhlašovacích předpisů zaručit, že lokality, které se nacházejí v objektech důležitých pro obranu státu, budou pro potřeby obrany státu i nadále využívány a podmínky jejich ochrany budou podřízeny potřebám obrany státu tak, aby nebyla narušena činnost ozbrojených sil a další související činnosti Ministerstva obrany v těchto lokalitách.
 
Působnost orgánů ochrany přírody v újezdech vykonávají Ministerstvo obrany a újezdní úřady vojenských újezdů, v souladu s § 75 až 78 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Působnost Ministerstva obrany vykonává Sekce rozvoje druhů sil – operační sekce daného ministerstva.
 
Vojáci při výcviku musí dbát všech stanovených zásad k ochraně přírody. Paradoxem je, že vojenskou činností se vytvářejí vhodné životní podmínky pro některé vzácné rostliny a živočichy. Důležitým aspektem jsou také opatření a činnosti újezdních úřadů k ochraně přírody, které spolupracují s příslušnými agenturami pro ochranu přírody a krajiny. Na území vojenských újezdů jsou realizována asanační a rekultivační opatření, která jsou zaměřena hlavně do výcvikových ploch, jenž eliminují negativní činnost cvičících jednotek, preventivně zabraňují případným škodám na porostech, vodních tocích a plochách, likvidují invazní rostliny (například křídlatku japonskou nebo bolševník velkolepý). 

 

Ve vojenských újezdech vzniklo ve spolupráci se sousedními obcemi, cykloturistickými organizacemi, za pomoci VLS několik desítek kilometrů turistických a cyklistických tras, naučných tras, odpočinkových míst a zpřístupněné prostory, které civilní veřejnost využívá. Pro orientaci jsou v terénu vyznačeny značkami a tabulemi. Z celkové plochy všech vojenských újezdů připadá na zpřístupněné plochy 19,5 procenta.

 

Text plk. Ing. Vladimír Kubisa
 
Přehled evropsky významných lokalit
                                         
Vojenský újezd
Název
EVL
Katastrální
území
Výměra
(v km2)
Část z celkové plochy VÚ(%)
Smluvní
ochrana uzavřena
Brdy
Felbabka
Hrachoviště
0,116
 
25. 3. 2009
 
Octárna
Baština
0,145
 
25. 3. 2009
 
Ledný potok
Kolvín
0,016
 
25. 3. 2009
 
Padrťský potok
Kolvín,TěněI.
0,451
 
25. 3. 2009
 
Ohrazenický potok
Hrachoviště
0,016
 
25. 3. 2009
 
Hrachoviště
Hrachoviště
0,628
5 %
25. 3. 2009
Boletice
Polná
 
0,006
 
19. 2. 2009
 
Boletce
 
84,52
38 %
26. 2. 2009
Hradiště
Hradiště
 
331,59
100 %
25. 3. 2009
Libavá
Libavá
 
113,76
35 %
26. 3. 2009
Celkem:
531,25
 
 
Pozn. autora: celková plocha území všech vojenských újezdů činí 1297,64 km2.

 

Přehled zvláště chráněných území
 
Vojenský újezd
Kategorie a název ZCHÚ
Výměra (v km2)
část z celkové
plochy VÚ (%)
Hradiště
Národní přírodní park - Skalky skřítků
Přírodní památka - Valeč
0,085
5,767
 
2 %
Libavá
Přírodní rezervace – Smolenská luka
0,108
0,6 %
Boletice
Část chráněné krajinné oblasti – Šumava
½ VÚ
50 %
Celkem
 
 
9 %
 

 

vytisknout  e-mailem