Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Chomutov: Preventivní aktivity a opatření města

Pouliční prostituce je jev, který představitele veřejné správy z pochopitelných důvodů velmi trápí. V našem městě je problém o to palčivější, protože Chomutov je vzdálený jen dvanáct kilometrů od Německa. S častými návštěvami zahraničních hostů je mimo kladných stránek spojen i zvýšený zájem po uspokojování sexuálních potřeb na straně jedné a zvýšená nabídka jejich poskytování na straně druhé.
 
 
Prostituce ve formě nočních podniků byla vždy soustředěna spíše v menších obcích, které leží na trase z Německa do Chomutova. Naše město tak má problémy zejména s prostitucí pouliční. Ta se soustřeďuje na třech hlavních komunikacích - v ulicích Lipská, Kadaňská a Černovická, které spojují příjezd do města z hlavní trasy s obchodní zónou ležící na jejím jihozápadním okraji. V ostatních částech města se problém s pouliční prostitucí výrazným způsobem nikdy nevyskytoval.
 
Zákonné nástroje, které mělo město Chomutov - respektive Městská policie, ale i Policie České republiky - k dispozici v boji s pouliční prostitucí, neodpovídaly vždy plně potřebám k jejímu efektivnímu potírání. Od poloviny roku 2006 se strážníci a policisté opírají zejména o Tržní řád města Chomutova, který obecně upravuje a reguluje nabízení a poskytování služeb na území města. Podle výkladu mnoha renomovaných právníků se v případě prostituce jedná o nabízení služeb, které sice nejsou živností, nicméně je lze touto právní normou regulovat. Podmínkou je bližší specifikace takového nabízení sexuálních služeb, což chomutovský Tržní řád splňuje. V podstatě Tržní řád zakazuje nabízení a poskytování sexuálních služeb na ulici po celém území města Chomutova.
 
Ze zřejmých důvodů je však zásadním problémem dokazování této činnosti. Strážníci a policisté se vždy snažili kontrolovat inkriminované ulice v maximálně možné míře a prostitutky z nich vykazovali. Na místa vyjížděli pravidelně i na základě telefonických oznámení občanů. Problémem však byla skutečnost, že při spatření přijíždějících hlídek se prostitutky z ulic rychle přesouvaly do přilehlých restaurací, heren a barů. Bylo tedy velice obtížné prokazovat jim porušování jakýchkoliv právních norem. Po odjezdu hlídek se prostitutky opětovně na svá místa vracely. Nedocházelo tedy k efektivnímu řešení problému. A občanská nespokojenost dále narůstala.
 
Stav byl tak vážný, a protože standardní metody již nepostačovaly, přistoupila radnice ke změně strategie. Zaměřila se také na zákazníky prostitutek. Hlavním pomocníkem v této snaze bylo koncem roku 2008 rozšíření městského kamerového dohlížecího systému i do zmíněných lokalit. Efektů, které tento krok přinesl, je několik.
 
Především jsou lokality monitorovány nepřetržitě. Strážníci mají možnost zasahovat - a také zasahují - v případě potřeby ihned. Prostitutka, která se objeví na některé z těchto ulic, je takřka okamžitě kontaktována a uplatňuje se postup, o němž se následně zmíním. Dále není potřeba spoléhat se na oznámení občanů, případně na jejich svědectví. Pořízené záznamy slouží nejen jako rychlá informace, ale především jako důkazní prostředek pro strážníky, policisty a správní orgány. Kamery vykonávají také preventivní funkci, protože o nich občané, turisté i prostitutky vědí. Uvedení kamer do provozu doprovázelo v souladu se zákonem současně umístění zřetelných informačních tabulí v českém i německém jazyce na začátky těchto ulic. Samy o sobě působí preventivně.
 
Inovativním krokem, kterým město účinně ztížilo situaci zákazníkům prostitutek, je zveřejnění fotografií automobilů zákazníků, pořízených kamerami, na webových stránkách městské policie. V souladu se zákonem č.101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů, jsou na snímcích rozostřené obličeje a registrační značky vozidel. Návštěvník webových stránek si zde může prohlédnout, jaká vozidla u prostitutek zastavují, do kterých vozidel prostitutky nasedají, kam odjíždějí, případně další „hledané“ informace. Ztotožněný řidič je zároveň obeslán pozvánkou k přestupkové komisi jako svědek přestupku proti tržnímu řádu, který spáchala prostitutka. V textu pozvánky je doslova napsáno, že muž má poskytnout svědectví o nabízení sexuálních služeb, kterému byl přítomen. Tím se informace o chování muže dostane do jeho rodiny. Chytrá manželka se již může dovtípit, co si muž v Chomutově kromě zboží v supermarketu koupil. Navíc si své podezření může ověřit na webu městské policie.
 
Tomuto kroku předcházela masivní propagace v médiích. Reportáže odvysílaly všechny české a největší německé televize. Zájem ale projevily také televize z Rakouska a Švédska. Návštěvnost stránek městské policie se po zveřejnění prvních fotografií zvedla patnáctsetkrát. Metoda přinesla první viditelné snížení počtu žen nabízejících sexuální služby.
 
Shrňme si nyní nástroje, jichž strážníci a policisté v současném boji s pouliční prostitucí využívají. Jsou jimi zejména právní normy – především Tržní řád, Zákon o přestupcích, Trestní zákon, Zákon o obecní policii, Správní řád. Dalšími prostředky jsou městský kamerový dohlížecí systém, pomoc občanů a jejich informace, případně svědectví a v neposlední řadě již zmíněná webová prezentace. 
 
Uvedené nástroje jsou pak doplňovány dalšími podpůrnými prostředky taktické povahy, založenými na bázi zákonných oprávnění strážníků a policistů, například
  • předvádění prostitutek na služebnu Policie České republiky (po splnění zákonných podmínek);
  • předvádění k přestupkové komisi, často i v odpolední a noční době (po dohodě s KPP);
  • předvádění na služebnu Městské policie k podání vysvětlení (po splnění zákonných podmínek), s přihlédnutím ke skutečnosti, že tato služebna se nachází na opačném konci města;
  • pořizování nejen obrazových, ale i zvukových záznamů (mobilní videokamery) při zásazích strážníků na místě, nebo na služebně při jednání s prostitutkou nebo osobou, která je s prostitutkou v kontaktu. Slouží zejména jako důkazní prostředek pro další využití. Nezřídka se prostitutky přímo na kameru přiznávají, že provozují řemeslo, popřípadě uvádějí důvody, které je k tomu vedou. Zde je potřeba zmínit skutečnost, že žádná z nich dosud nikdy nepotvrdila předpokládaný, ale těžko prokazatelný fakt, že má svého kuplíře, popřípadě, že tuto činnost vykonává z donucení.
  • ponechání služebního vozidla v dané lokalitě jako preventivního prvku, v případech, kdy není možné pro plnění jiného úkolu ponechat zde celou hlídku;
  • provádění opakovaných, důrazných a důsledných kontrol přilehlých restaurací, barů a heren, kde mají prostitutky a jejich kuplíři zázemí.
Městský úřad využívá také antireklamních a odstrašujících tabulí, umístěných v uvedených lokalitách na viditelných místech. Na tabulích jsou i v barevném provedení zobrazovány symboly a fotografie upozorňující na pohlavní choroby a další rizika spojená s prostitucí. Tabule mají působit především preventivním a odstrašujícím způsobem na sexuální chování jak potenciálních zákazníků, tak prostitutek samotných. 
 
Zmíněné nástroje jsou používány zejména ve dvou rovinách, které jsou prováděny současně, nebo střídavým způsobem tak, aby byly maximálně efektivní a úspěšné:

1. Zaměření na prostitutky

Rozhodujícím faktorem je soustředěný, soustavný a vytrvalý tlak – s využitím uvedených nástrojů a jejich kombinací - na prostitutky, kuplíře a jejich zázemí tak, aby došlo k zamýšlenému a cílovému stavu. Tedy, aby samy pochopily, že se nejedná o krátkodobou nebo přechodnou záležitost, a aby bylo jejich vlastním zájmem přesunout své aktivity mimo území města Chomutova. Zdůrazněme, že je nutné současně sledovat a již v samém zárodku eliminovat jakoukoliv snahu prostitutek přesunout se do jiných lokalit města.

2. Zaměření na zákazníky

Rozhodujícím faktorem je vytrvalá snaha – s využitím uvedených nástrojů a jejich kombinací - působit na zákazníky tak, aby neměli zájem o takový druh uspokojování svých sexuálních potřeb. Je pak úplně jedno, zda je to z důvodu jejich obavy před postihem či prozrazením, nebo ze strachu z jiných následků. 
 
Veškeré tyto aktivity, opatření a režimy jsou používány vždy v součinnosti Městské policie s Policií České republiky tak, aby se jejich efektivita a účinek násobily. Zdůrazněme v této souvislosti to, že chomutovská republiková policie a její velení vycházejí snaze vedení města, úspěšně řešit problematiku pouliční prostituce, v maximální míře a všemi prostředky vstříc.
 
Uskutečňované preventivní aktivity a další opatření v boji s pouliční prostitucí přinášejí očekávané výsledky. Pouliční prostituce, respektive její vnější projevy, zejména přímé nabízení sexuálních služeb na území města Chomutova, klesly v posledních měsících takřka o osmdesát procent!
 
Jsme si vědomi faktu, že problém prostituce jsme v jeho samotné podstatě komplexně nevyřešili, protože prostitutky se přesunuly „pouze“ za hranice města. Přesto však můžeme být spokojeni, protože jedním z úkolů obce je zabezpečovat místní veřejný pořádek a pečovat o blaho obyvatel. Toto „poslání“ naplňujeme i tím, že se nám pouliční prostituci daří vytlačovat mimo území města. Chráníme tak občany i návštěvníky před nepochybně negativními vlivy a jevy, které jsou jednoznačně spojeny s touto činností.
 
Text Ing. Ivana Řápková, primátorka statutárního města Chomutova
Ilustrační foto Radoslav Bernat

vytisknout  e-mailem