Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Digitální mapa veřejné správy

V posledních letech dochází ve veřejné správě k významným změnám a ke snaze o zvyšování efektivnosti jejího výkonu. Děje se tak za podpory informačních a komunikačních technologií. Změny se dotkly i využívání prostorových dat v jednotlivých agendách a činnostech orgánů veřejné správy.
 
Není příliš příznivou skutečností je, že v České republice dosud chybí ucelená koncepce pořizování, správy a využití prostorových dat – v zásadě tedy politika státu v oblasti prostorovýchinformací. Zejména správa prostorových informací, využívaných v jednotlivých agendách a činnostech veřejné správy, je dosud zatížena resortismem, jedním z jehož důsledků je izolovanost rozvoje příslušných informačních systémů (pokud vůbec jsou řešeny), problémy se sdílením datových zdrojů i potíže v komunikaci mezi jednotlivými složkami veřejné správy i v komunikaci s privátním sektorem, jako významným správcem datových zdrojů, použitelných a potřebných i ve veřejné správě.
 
I v návaznosti na evropské legislativní iniciativy (směrnice PSI 1, INSPIRE 2) a projekty (například GMES3) je nezbytné vytvořit v České republice prostředí, které bude schopno na tyto aktivity reagovat. Transpozicí směrnice INSPIRE do české legislativy (novelizací zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí zákonem č. 380/2009 Sb. účinný od 14. listopadu 2009) je položen základ a udán jasný směr pro formulování komplexní politiky státu v oblasti prostorových informací. Ministerstvu vnitra, které v rámci svých úkolů, daných zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, plní roli zastřešujícího orgánu při rozvoji informačních a komunikačních technologií, se podařilo úspěšně navázat na předchozí aktivity jiných subjektů a dosáhnout významného pokroku při řešení dlouhodobě přetrvávajících problémů v oblasti prostorových dat.
 
Politika státu v oblasti prostorových informací
Přijetí evropské směrnice INSPIRE v roce 2007 zásadním způsobem ovlivnilo proces formulování politiky státu v oblasti prostorových dat. Nutnost transponovat tuto směrnici do české legislativy a implementovat principy INSPIRE do národního prostředí nastartovala proces formulování politiky státu v oblasti prostorových dat v gesci Ministerstva vnitra. Základem připravovaného strategického dokumentu budou výstupy dvou výzkumných projektů, projektu „Politika státu v oblasti prostorových dat“ a projektu „Politika státu při poskytování a sdílení dat z informačních systémů“, jejichž řešení bylo zahájeno ve druhé polovině roku 2009. Práce na obou výzkumných projektech byly již ukončeny, do konce května by mělo proběhnout oponentní řízení.
 
V rámci výzkumného projektu „Politika státu v oblasti prostorových dat“ byla mimo jiné použita metoda dotazníkového šetření, zaměřená na relevantní subjekty veřejné i soukromé sféry. Prostřednictvím e-mailu byly se žádostí o poskytnutí součinnosti osloveny vybrané subjekty veřejné správy, akademické sféry i soukromého sektoru, kterých se problematika prostorových dat významně dotýká. Dotazník byl rozeslán celkem 78 institucím. U významných subjektů, působících v oblasti geoinformatiky (například krajské úřady, vybraná ministerstva, výzkumné ústavy), byl dotazníkový průzkum podpořen místním šetřením. Z průzkumu vyplynulo nejen to, že existuje vysoká poptávka po datech z oblasti územní identifikace a správních jednotek, katastru nemovitostí, dopravy, geologie, chráněných území, ortofoto, geografického názvosloví, topografických map, územně analytických podkladů, územně plánovací dokumentace, výškopisu, ale také důležitý poznatek, že oslovené subjekty veřejné správy jsou ochotny zpřístupňovat prostorová data dalším subjektům veřejné správy a veřejnosti. Existuje přesvědčení, že geoinformační technologie přinášejí organizacím nejen úspory, ale také zefektivňují procesy rozhodování a řízení. Je tedy možno konstatovat, že subjekty veřejné správy jsou připraveny a ochotny se začlenit do budované národní infrastruktury pro prostorové informace.
 
Výsledek výzkumného projektu „Politika státu v oblasti prostorových dat“bude podkladem pro formulování návrhu strategie dalšího postupu při zajištění správy a užití prostorových dat v České republice. Výzkumný projekt Politika státu při poskytování a sdílení dat z informačních systémů“ detailně řeší poskytování dat z informační systémů obecně, tedy nad rámec prostorových dat, dále problematiku licenčních smluv a zpoplatňování dat poskytovaných státem, včetně poskytování dat prostřednictvím elektronického obchodu. Součástí výstupu tohoto projektu jsou i konkrétní návrhy licenčních smluv, včetně těch, které budou využitelné pro samosprávu.
 
Potřebnost formulace politiky státu v oblasti prostorových informací se potvrdila již v průběhu prací na transpozici směrnice INSPIRE do české legislativy,
Obrázek 1 - znázornění aktuální představy koordinace budoucí národní infrastruktury pro prostorové informace.Obrázek 1 - znázornění aktuální představy koordinace budoucí národní infrastruktury pro prostorové informace.
které probíhaly v gesci Ministerstva životního prostředí a za spolupráce Ministerstva vnitra, jako spolugestora, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále jen „ČÚZK“) a České asociace pro geoinformace. Ukázalo se, že významným momentem je i vyřešení koordinace oblasti prostorových dat v České republice, tedy ustavení silného koordinačního orgánu, který bude garantovat prosazování a realizaci principů budoucí politiky státu, co se týká prostorových informací. S ohledem na skutečnost, že oblast prostorových informací v České republice je tvořena jednotlivými subsystémy, které jsou, respektive budou vytvářeny v gesci různých rezortů (například INSPIRE v gesci Ministerstva životního prostředí, územně analytické podklady v gesci Ministerstva pro místní rozvoj, registr územní identifikace v gesci ČÚZK), bude její koordinace probíhat prostřednictvím Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu, konkrétně jeho organizační složky Výbor pro koordinaci Smart Administration. Předpokládá se, že v jeho rámci budou ustaveny „pracovní skupiny“ pro řízení jednotlivých subsystémů prostorových dat, jejichž činnost bude řízena odpovídajícími gestory. Připojené vyobrazení (viz obr. 1) znázorňuje aktuální představu koordinace budoucí národní infrastruktury pro prostorové informace.
 
Digitální mapa veřejné správy
Jedním ze základních strategických cílů, ke kterým směřuje činnost Ministerstva vnitra, je dosažení efektivní veřejné správy, v souladu s principy vládou schválených dokumentů „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (Smart Administration)“ a „Strategie rozvoje služeb pro informační společnost“, které plně respektují zásady evropských směrnic PSI a INSPIRE. V rámci procesu dynamického zavádění principů eGovernment do veřejné správy, který probíhá pod koordinací Ministerstva vnitra, neodkladně vyvstává potřeba mít v co nejkratší době k dispozici co největší množství dat za celé území České republiky v digitální podobě, aby mohlo být co největší množství agend veřejné správy, tedy i těch, které pracují s prostorovými daty, elektronizováno. Vzhledem ke skutečnosti, že dokončení digitalizace katastrálních map v České republice v rámci činnosti ČÚZK je plánováno (přinejmenším) až do roku 2015, navrhly již v roce 2008 klíčové subjekty veřejné správy, v jejichž gesci je nakládání s prostorovými daty, vybudovat - ve vzájemné spolupráci vybraných centrálních a samosprávných orgánů a za koordinace Ministerstva vnitra - jako rychlé řešení této nepříznivé situace tzv. digitální mapu veřejné správy(dále jen „DMVS“), která bude moci ve velmi krátké době sloužit jako prezentační vrstva pro agendy a informační systémy veřejné správy. „Memorandum o spolupráci při přípravě, řešení, testování a realizaci projektu Digitální mapa veřejné správy“ bylo slavnostně podepsáno zástupci vedení ministerstev vnitra, životního prostředí, pro místní rozvoj, zemědělství, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR dne 27. listopadu 2008.
 
DMVS je legislativně ukotvena v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech, kde se ve znění §36 uvádí, že „územní prvky z registru územní identifikace jsou zobrazovány nad mapami státního mapového díla nebo nad digitální mapou veřejné správy, která je tvořena propojením katastrální mapy, ortofotomapy, popřípadě též technické mapy obce nebo města, pokud je vedena“. Strategickým cílem projektu DMVS, který je jedním ze stěžejních projektů eGovernmentu, je zajistit jednotné garantované digitální mapové podklady pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území, včetně následné správy užitých digitálních podkladů. Zpřístupněním garantovaných jednotných a zejména aktuálních digitálních mapových podkladů subjektům veřejné správy, podnikatelským subjektům i občanům bude významným způsobem podpořena elektronizace těch agend veřejné správy, které pracují s prostorovými daty, bude posílena transparentnost výkonu veřejné správy a rozšířeny možnosti pro další optimalizaci služeb veřejné správy.
Obrázek 2 - digitální mapa veřejné správy.  Obrázek 2 - digitální mapa veřejné správy.
 
DMVS (viz obr. 2) vznikne jako mapová kompozice digitálních ortofotomap a existujících digitálních a digitalizovaných katastrálních map z produkce ČÚZK, digitálních účelových katastrálních map, které byly nebo budou vytvořeny v rámci činnosti samosprávy, a digitálních technických map, které dosud byly nebo v dalším období budou produktem činnosti samosprávy nebo správců sítí. Všechny datové vrstvy DMVS budou metadatově popsány. Bude nastaven pravidelný systém aktualizace subjekty veřejné správy. Systém bude distribuován prostřednictvím čtrnácti regionálních datových skladů, které vzniknou jako součást technologických center samosprávy, budovaných v rámci strategických projektů eGovernment. Řešení DMVS je plně v souladu s požadavky INSPIRE.
 
Principem vybudování DMVS je sestavení celorepublikové DMVS na základě realizace tzv. typizovaných projektů, které byly připraveny projektovými týmy, ustavenými a koordinovanými Ministerstvem vnitra, k realizaci ze strany krajů v rámci výzvy Integrovaného operačního programu č. 08 (Výzva k předkládání žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích), v tuto chvíli otevřené do 30. září 2010. Typizovanými projekty DMVS jsou projekt Účelová katastrální mapa (dále jen „projekt ÚKM“), projekt Digitální technická mapa (dále jen „projekt DTM“) a projekt Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů (dále jen „projekt ÚAP“). Tyto typizované projekty DMVS by měly být realizovány kraji s využitím jak finančních prostředků Integrovaného operačního programu (IOP), tak Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
 
Cílem typizovaného projektu ÚKM je vytvořit a aktualizovat digitální vektorové mapové dílo s obsahem katastrální mapy (KM), pokrývající území kraje, na kterém je KM vedena na plastové fólii - a to v těch katastrálních územích, kde dosud neexistují digitální katastrální mapy (DKM), popřípadě tzv. katastrální mapy digitalizované (KMD a KM-D). Významnou skutečností a mimořádným přínosem v rámci řešení projektu ÚKM (a potažmo DMVS) je fakt, že po spuštění registru územní identifikace převezme ČÚZK připravená vektorizovaná data ÚKM do jednotného datového skladu a po kontrole a odsouhlasení úplnosti a správnosti těchto dat s nimi bude moci být v příslušných agendách výkonu veřejné správy nakládáno stejně, jako je tomu v současnosti s orientační mapou parcel. ČÚZK dále zajistí centrální aktualizaci ÚKM dvakrát ročně.
 
Cílem projektu DTM je především zajistit efektivní správu příslušných datových vrstev (po stránce finanční, procesní, personální, technologické). Jedná se o nastavení principů (systému) tvorby, aktualizace a sdílení DTM, nikoli o pořízení vlastních dat DTM. Pojem takto definované mapy (DTM) zavádí do právního řádu České republiky novela zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, která zmocňuje ČÚZK ke stanovení jejího základního obsahu v prováděcí vyhlášce a je součástí novely zákona o právu na informace o životním prostředí 4. DTM je také zmíněna v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), kde je uváděna (v případě, že existuje) jako přípustný podklad pro pořizování ÚAP.
 
Projekt ÚAP je potřeba vnímat jako nadstavbový nad projektem DMVS. Cílem tohoto typizovaného projektu je vytvoření předpokladů pro zefektivnění procesů při poskytování údajů o území, zejména údajů v digitální podobě, vytvoření nástrojů pro ukládání a správu údajů o území, včetně správy metadat, dále založení systematické správy pasportů údajů o území jako jednoho z východisek pro tvorbu metainformací ve smyslu směrnice INSPIRE a zpřístupnění ÚAP obcí s rozšířenou působností a krajů v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
Strategickým cílem projektu Informační systém digitální mapy veřejné správy (IS DMVS), který byl připraven k realizaci v gesci Ministerstva vnitra z výzvy IOP č. 07 (Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Elektronizaci služeb veřejné správy), je vytvořit podmínky a předpoklady pro efektivní využívání dat DMVS, tedy zajistit potřebné výstupy, související s příslušnými procesy a agendami veřejné správy. Snahou je
  • vytvořit prostředí, ve kterém bude možno, na základě dostupných datových sad a poskytovaných služeb subjekty veřejné správy a partnery (typicky správci inženýrských sítí), generovat podklady pro rozhodování v agendách veřejné správy; tyto podklady budou připraveny na základě poptávky jednotlivých agend (rozborem právních předpisů),
  • poskytovat tyto podklady formou georeportů (dostupných například prostřednictvím Czech POINT nebo zasláním do datových schránek) a služeb, které bude možno začlenit do příslušných agend veřejné správy;
  • Obrázek 3 - návrh funkční architektury IS DMVS. Obrázek 3 - návrh funkční architektury IS DMVS.

    vybudovat informační systém jako otevřený, tzn. jako modelovací nástroj, který bude připraven realizovat další požadavky veřejné správy, ať už vyplývající z nových požadavků legislativy, nebo z požadavků dostupnosti dalších služeb.

IS DMVS je budován nad komunikační infrastrukturou veřejné správy, jako otevřený, na bázi SOA architektury, s definovaným a popsaným rozhraním (na bázi webových služeb), které umožňuje komunikaci s okolím. Při návrhu byly respektovány zásady sdílení dat prostřednictvím základních registrů veřejné správy a technologické zásady zpřístupňování informací dle principů INSPIRE (standardy OGC) tak, aby výstupy bylo možno integrovat se systémem datových schránek a Czech POINT. Návrh funkční architektury je graficky znázorněn na obr. 3 a porovnání se současným stavem na obr. 4.

 
 
Realizace projektu IS DMVS umožní zefektivnění sběru podkladů, potřebných pro zahájení řízení v rámci agend veřejné správy, nebo poslouží jako
Obrázek 4 - porovnání současného stavu s řešením IS DMVS. Obrázek 4 - porovnání současného stavu s řešením IS DMVS.
podklad pro životní situace v době přípravy jejich řešení, například při rozhodování o investičním záměru (při hledání vhodné lokality apod.), a to jak na straně občana, tak na straně úřadu. Výstupy bude možno získat elektronicky třeba zasláním do datové schránky nebo na Czech POINT, budou dodávány formou georeportů ve formě PDF (tedy jako dokument) nebo formou dat (prostřednictvím rozhraní) přímo do konkrétního agendového informačního systému, kde je bude možno přímo začlenit k jednotlivým případům.
 
Realizací celého projektu DMVS bude dosaženo mimo jiné zvýšení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků, neboť dojde k odstranění vícenásobného pořizování dat, k úsporám prostředků, kterých bylo zapotřebí při opakovaném získávání informací či při zjišťování potřebné aktuální informace. K úsporám dojde i v oblasti lidských zdrojů, neboť díky nasazení ICT bude významně zjednodušen a urychlen výkon agend veřejné správy. Vytvořením centrálního informačního systému, který bude zajišťovat pro další aplikace potřebné garantované podklady, přizpůsobené konkrétním potřebám agend, dojde také k určité standardizaci ve využívání prostorových informací.
 
V rámci projektu DMVS se předpokládá, že na již připravené a výše zmíněné projekty naváže projekt „Komplexní program vzdělávání a odborné přípravy budoucích uživatelů projektu Digitální mapa veřejné správy“, pro jehož finanční zajištění bude snaha využít finančních prostředků OP LZZ. Cílem tohoto projektu je vybudovat dostatečně pružný vzdělávací systém, který zabezpečí komplexní, ale diferencovanou přípravu všech uživatelů z veřejné správy, dotčených využitím projektu DMVS, podpoří implementaci projektu IS DMVS i vytváření a kultivaci prostředí užívání prostorových dat. Obsahem musí být mimo jiné otázky zpřístupňování metainformací o prostorových datech a službách, zpřístupňovaní informací o využitelné infrastruktuře pro prostorová data, sdílení znalostí a know-how mezi uživateli a administrátory IS DMVS, zpřístupňování informací o technologickém zabezpečení a komunikaci v rámci jednotlivých skupin uživatelů a mezi uživateli navzájem, zejména skupin pořizovatelů, poskytovatelů a uživatelů. V rámci projektu DMVS tak vznikne trvalý, udržitelný systém metodického, lektorského a technického řešení komplexního vzdělávání.    Vytvořené digitální mapové dílo a zajištěné služby související s jeho využíváním budou k dispozici zejména v těch oblastech výkonu veřejné správy, kde jsou dnes potřebná a využívaná mapová díla, přičemž možnosti užití se významně rozšíří jak z hlediska elektronizace příslušných agend, tak i spektra potenciálních uživatelů i struktury možných reálných aktivit, spolu se zvýšením přesnosti, spolehlivosti a výrazného zefektivnění souvisejících činností.  
 
Článek byl připraven jako příspěvek Ministerstva vnitra do Sborníku konference ISSS 2010.
 
text Eva Kubátová, Pavel Bureš,
odbor rozvoje projektů a služeb eGovernment,
Ministerstvo vnitra
 
Poznámky
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru.
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství.
  • GMES - Global Monitoring for Environment and Security.
  • Zákon č. 380/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, účinný od 14. listopadu 2009.

 

vytisknout  e-mailem