Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

College of Europe

Charakteristika školy

College of Europe (dále jen "CoE") je prestižní evropská univerzita, která již téměř 70 let nabízí postgraduální studium zaměřené na problematiku Evropské unie a evropské integrace. Pro CoE je charakteristická intelektuální nezávislost, bilingvismus (angličtina a  francouzština), rozmanitost akademického sboru a multikulturní prostředí. CoE je tvořena dvěma univerzitními prostory, z nichž jeden se nachází v belgických Bruggách a druhý v polském Natolinu.
 

Akademické studijní programy

Bruggách je možné se přihlásit na následující čtyři obory:

 • Evropská politická a administrativní studia,
 • Evropská právní studia,
 • Evropská ekonomická studia,
 • Mezinárodní vztahy EU a diplomatická studia.
   

Student se zapisuje vždy jen na jeden z hlavních oborů, v průběhu studia však absolvuje i kurzy v rámci evropských všeobecných a interdisciplinárních studií.

Univerzitní prostor v  Natolinu vznikl s cílem umožnit postgraduální vzdělání v oblasti evropské integrace a Evropské unie především pro uchazeče ze střední a východní Evropy. Zde je možné přihlásit se na obor:

 • Evropská interdisciplinární studia.
   

Studijní program zahrnuje přednášky, výzkumné semináře, simulační cvičení, víkendové workshopy a setkávání s pozvanými specialisty, které jsou pravidelně aktualizovány tak, aby vyučované předměty odrážely vývoj Evropy. Studijní program, který se překrývá s jedním akademickým rokem (začátek září - konec června), je přednášen v anglickém a francouzském jazyce. Velký důraz je kladen na aktivní účast studentů a jejich soustavnou přípravu. Úspěšné zakončení studia vede k získání titulu "Master of European Studies". Podmínkou pro získání titulu je úspěšné vykonání ústní a písemné zkoušky na konci každého semestru a vypracování diplomové práce.

CoE využívá široké škály kontaktů s institucemi EU, mezinárodními organizacemi, evropskými univerzitami i významnými osobnostmi. Během studia v Bruggách se studenti mají možnost seznámit blíže s institucemi EU v Bruselu, studenti v Natolinu uskutečňují studijní návštěvy okolních zemí (v loňském roce navštívili studenti Ukrajinu, jeden týden strávili v sousedních zemích - v Estonsku a Lotyšsku, v Arménii a Gruzii nebo v České republice, na Slovensku a v Maďarsku).

Nově nabízí CoE také dvouletý magisterský program připravený společně s Fletcher School of Law and Diplomacy na Tufts Universitě v USA - Master of Arts in Transatlantic Affairs (Natolin, Bruges a Tufts). Na toto studium se možnost poskytnutí vládního stipendia nevztahuje.
 

Informace o výběrovém řízení

Podmínky pro přijetí

Uchazeči o postgraduální studium na CoE musejí mít ukončené vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru (ideálně magisterské), dobrou znalost angličtiny a francouzštiny (jeden jazyk alespoň na úrovni B2 a druhý alespoň na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce), výjimka je u studentů EU International Relations and Diplomacy (angličtina na stupni C1, francouzština B1/B2) - více informací naleznete na internetových stránkách školy zde.

Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je řádně vyplněná přihláška - dostupná po zřízení účtu na https://www.coleurope.eu/admissions-apply-online (více informací viz vysvětlivky k online přihlášce). Přihlašování je možné od 29. října 2018 do 16. ledna 2019. Přihlášky do výběrového řízení je možné zaslat CoE pouze elektronicky (je nutné se zaregistrovat na www.coleurope.eu a přihlášku vyplnit online).

Kopie přihlášky se také zasílá na národní kontaktní místo, kterým je v České republice Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen "MŠMT"), oddělení pro záležitosti EU, Karmelitská 7, Praha 1 (kontaktní osoba Mgr. Marie Suchopárová, tel.: 234 811 536, e-mail: marie.suchoparova@msmt.cz), a to do 16. ledna 2019.
Ke stejnému datu je třeba zaslat jména uchazečů ze státní správy a samosprávy a jejich kontaktní spojení na Ministerstvo vnitra jako správce stipendií (kontaktní osoba Mgr. Jana Mazáková, sekce pro státní službu, odbor vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě, telefon 974 818 239, e-mail: jana.mazakova@mvcr.cz).

Výběrové řízení

MŠMT ve spolupráci s CoE organizuje výběrové řízení, jehož termín určují zástupci CoE. Ti také vedou celý pohovor s uchazeči v anglickém a francouzském jazyce (cca 20 minut) za přítomnosti zástupce ČR ve Správní radě CoE a zástupců MŠMT, Ministerstva vnitra a Úřadu vlády. Uchazeči uvedou ve své přihlášce obor, na který se přednostně hlásí a druhý jako náhradní. Konečné rozhodnutí kolik studentů a na jaký obor bude přijato, záleží na rozhodnutí CoE.

Oznámení o přijetí či nepřijetí ke studiu zasílá CoE na kontaktní místo. MŠMT poté vyrozumí všechny uchazeče o výsledcích přijímacího řízení a zároveň dotazem ověřuje, zda přijatí souhlasí s tím, že byli případně vybráni na obor, který uvedli až jako druhý v pořadí své volby. MŠMT vyrozumí o výsledcích přijímacího řízení i Ministerstvo vnitra.

Podmínky poskytnutí vládního stipendia

Vláda ČR každoročně poskytuje cca 2-3 stipendia (finální počet závisí na objemu vyčleněných finančních prostředků) pro úspěšné uchazeče z řad zaměstnanců ve veřejné správě.

Podmínkou pro udělení stipendia je vedle úspěšného absolvování výběrového řízení v případě státních zaměstnanců podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, i vydání rozhodnutí služebního orgánu o povolení zvýšení vzdělání vysláním na studijní pobyt - studium na CoE, které obsahuje závazek státního zaměstnance setrvat 5 let po ukončení studia ve služebním poměru. Zaměstnanci územních samosprávných celků uzavírají kvalifikační dohodu podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, která obsahuje závazek setrvat po ukončení studia u zaměstnavatele (doporučuje se sjednat tento závazek také na 5 let).

Finanční náklady

Poplatek za studium pro akademický rok 2019/2020 bude v obou kampusech činit 25 000 EUR a pokrývá školné, připojení na internet, ubytování na koleji a stravování v menze ve dnech školní výuky (pondělí až sobota, mimo svátky a prázdniny).
 

Související usnesení

S agendou CoE souvisejí také následující usnesení vlády ČR:

 • ze dne 5. dubna 2006 č. 359 k Vyhodnocení prvního funkčního období zástupce České republiky ve Správní radě College of Europe a o jmenování zástupce České republiky do této správní rady pro druhé funkční období,
 • ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe,
 • ze dne 11. dubna 2007 č. 365 o úpravě financování související s úhradou členského příspěvku College of Europe,
 • ze dne 20. července 2009 č. 940 ke jmenování zástupce České republiky do správní rady College of Europe pro třetí funkční období a k informacím o současném stavu a výhledu v College of Europe a jejich dopadu na Českou republiku,
 • ze dne 25. července 2012 č. 587 ke jmenování zástupce České republiky do správní rady College of Europe pro čtvrté funkční období a úpravě financování členského příspěvku College of Europe.
 • ze dne 8. února 2016 k Vyhodnocení čtvrtého funkčního období zástupce České republiky ve Správní radě College of Europe a ke jmenování zástupce České republiky do této správní rady pro páté funkční období.
   

Další odkazy

Doplňující informace

K získání podrobnějších informací o studiu na CoE doporučujeme prostudovat internetové stránky školy nebo viz Související dokumenty.

K získání podrobnějších informací o možnostech stipendia pro studium na CoE pro absolventy vysokých škol doporučujeme prostudovat internetové stránky školy nebo viz Související dokumenty.

  

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Janu Mazákovou (tel.: 974 818 239, e-mail: jana.mazakova@mvcr.cz).

  


Odbor vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě, 12. listopadu 2018

vytisknout  e-mailem