Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

College of Europe

Charakteristika školy

College of Europe (dále jen "CoE") je prestižní evropská univerzita, která již téměř 70 let nabízí postgraduální studium zaměřené na problematiku Evropské unie a evropské integrace. Pro CoE je charakteristická intelektuální nezávislost, bilingvismus (angličtina a francouzština), rozmanitost akademického sboru a multikulturní prostředí. CoE je tvořena dvěma univerzitními prostory, z nichž jeden se nachází v belgických Bruggách a druhý v polském Natolinu.
 

Akademické studijní programy

Univerzitní kampus v Bruggách nabízí možnost studia v následujících pěti oborech:

  • Evropská politická a administrativní studia,
  • Evropská právní studia,
  • Evropská ekonomická studia,
  • Mezinárodní vztahy EU a diplomatická studia,
  • Transatlantické vztahy (dvouletý magisterský program připravený společně s Fletcher School of Law and Diplomacy na Tufts Universitě v USA).
     

Student se zapisuje vždy jen na jeden z hlavních oborů, v průběhu studia však absolvuje i kurzy v rámci evropských všeobecných a interdisciplinárních studií.

Univerzitní kampus v Natolinu vznikl s cílem umožnit postgraduální vzdělání v oblasti evropské integrace a Evropské unie především pro uchazeče ze střední a východní Evropy. Zde je možné přihlásit se na obor Evropská interdisciplinární studia.

Studijní program zahrnuje přednášky, výzkumné semináře, simulační cvičení, víkendové workshopy a setkávání s pozvanými specialisty, které jsou pravidelně aktualizovány tak, aby vyučované předměty odrážely vývoj Evropy. Studijní program, který se překrývá s jedním akademickým rokem (konec srpna - konec června), je přednášen v anglickém a francouzském jazyce. Velký důraz je kladen na aktivní účast studentů a jejich soustavnou přípravu. Úspěšné zakončení studia vede k získání titulu "Master of European Studies" či LL.M. (v případě programu Evropská právní studia). Podmínkou pro získání titulu je úspěšné vykonání ústní a písemné zkoušky na konci každého semestru a vypracování diplomové práce.

CoE využívá široké škály kontaktů s institucemi EU, mezinárodními organizacemi, evropskými univerzitami i významnými osobnostmi. Během studia v Bruggách se studenti mají možnost seznámit blíže s institucemi EU v Bruselu, studenti v Natolinu uskutečňují studijní návštěvy okolních zemí (např. Estonsko, Lotyšsko, Arménie a Gruzie, Česká republika, Slovensko nebo Maďarsko).

Studium na College of Europe tak otevírá možnosti kariéry v institucích EU, mezinárodních organizacích, soukromé i akademické sféře - již během studia mají studenti možnost navázat užitečné kontakty díky praktickému zaměření výuky a odborníkům z praxe.
 

Informace o výběrovém řízení

Podmínky pro přijetí

Uchazeči o postgraduální studium na CoE musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru (ideálně magisterské), dobrou znalost angličtiny a francouzštiny (jeden jazyk alespoň na úrovni B2 a druhý alespoň na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce), výjimka je u studentů EU International Relations and Diplomacy (angličtina na stupni C1, francouzština B1/B2) - více informací naleznete na internetových stránkách školy zde.

Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je řádně vyplněná přihláška - dostupná po zřízení účtu zdePřihlašování je možné zpravidla od října do poloviny ledna dalšího roku. Přihlášky do výběrového řízení je možné zaslat CoE pouze elektronicky (je nutné se zaregistrovat na https://www.coleurope.eu/ a přihlášku vyplnit online).

Pro akademický rok 2023/2024 je možné podat přihlášku ke studiu na CoE nejpozději do 18. ledna 2023. K tomuto datu je třeba zaslat také informaci o přihlášení se do výběrového řízení na Ministerstvo vnitra, sekci pro státní službu, a to k rukám Michaely Kufové, LL.M. (telefon 974 818 213, email: michaela.kufova@mvcr.cz).
 

Výběrové řízení

CoE organizuje ústní pohovor (konferenční hovor), jehož termín je určen zpravidla v březnu či dubnu. Celý pohovor je veden s uchazeči v anglickém a francouzském jazyce. Uchazeči uvedou ve své přihlášce obor, na který se přednostně hlásí a druhý jako náhradní. Konečné rozhodnutí kolik studentů a na jaký obor bude přijato, záleží na rozhodnutí CoE.
 

Podmínky poskytnutí vládního stipendia

Vláda ČR každoročně poskytuje 2 stipendia pro úspěšné uchazeče z řad zaměstnanců ve veřejné správě.

Podmínkou pro udělení stipendia je vedle úspěšného absolvování výběrového řízení v případě státních zaměstnanců podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), i vydání rozhodnutí služebního orgánu o povolení zvýšení vzdělání - studium na CoE.

Dle stanoviska MŠMT lze studium na CoE považovat za stupeň vysokoškolského vzdělání, srovnatelného se studiem v navazujícím magisterském studijním programu podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, proto je na studium na CoE nahlíženo jako na zvýšení vzdělání studiem na VŠ podle § 109 zákona o státní službě. V důsledku toho bude v souladu s § 110 odst. 1 zákona o státní službě státní zaměstnanec povinen setrvat ve služebním poměru po dobu odpovídající době trvání studia, tedy v návaznosti na harmonogram konkrétního akademického roku přibližně rok.

Úředníci územních samosprávných celků uzavírají kvalifikační dohodu podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, která obsahuje závazek setrvat po ukončení studia u zaměstnavatele (doporučuje se sjednat tento závazek také v délce trvání studia, tedy přibližně rok).

Vedle již zmíněného vládního stipendia se zájemcům o studium na CoE dále nabízí možnost financování poplatků za studium i z jiných finančních zdrojů jakými jsou např.:

Podmínky pro přiznání těchto stipendií se však liší nejen poskytovatel od poskytovatele, ale i z roku na rok a zájemcům o studium se proto doporučuje pravidelně sledovat nabídku financování nákladů studia na aktualizovaných stránkách školy zde.
 

Finanční náklady

Poplatek za studium pro akademický rok činí v obou kampusech 27 000 EUR a pokrývá školné, připojení na internet, ubytování na koleji a stravování v menze ve dnech školní výuky (pondělí až sobota, mimo svátky a prázdniny).
 

Související usnesení

S agendou CoE souvisejí také následující usnesení vlády ČR:

  • ze dne 7. ledna 2019 č. 12 o zhodnocení současného systému poskytování vládních stipendií pro studium na College of Europe a návrh řešení nečerpání vládních stipendií pro uvedené studium.

  • ze dne 27. května 2019 č. 371 o vyhodnocení pátého funkčního období zástupce České republiky ve Správní radě College of Europe a ke jmenování zástupce České republiky do této správní rady pro šesté funkční období.

  


Oddělení strategie, komunikace a organizace, 3. dubna 2023

vytisknout  e-mailem